8 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Verordening op de kostenvergoedingen     Artikel 1 • 1. De leden van het bestuur ontvangen jaarlijks een vaste vergoeding. • 2. De vergoeding, bedoeld in het eerste lid bedraagt op jaarbasis voor: • – de voorzitter van het bestuur € 72.100,–; • – de plaatsvervangend voorzitter van het bestuur € 36.050,–; bij vervanging van de voorzitter voor een langere termijn dan één maand ontvangt de pla... BWBR0033783
Artikel 2, Verordening op de kostenvergoedingen     Artikel 2 • 1. De leden van het bestuur hebben voor het bijwonen van hun vergaderingen of andere bijeenkomsten dan hun vergaderingen, recht op een vergoeding van reistijdkosten. • 2. Een lid van het bestuur, met uitzondering van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter, heeft slechts recht op presentiegeld als hij op verzoek van het bestuur deelneemt aan andere bijeenkomst... BWBR0033783
Artikel 2a, Verordening op de kostenvergoedingen     Artikel 2a • 1. Het presentiegeld bedraagt € 285,– per dagdeel en ten hoogste € 570,– per dag. • 2. Een dagdeel omvat een tijdsperiode van vier uur. • 3. De vergoeding, bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt € 0,77 per afgelegde kilometer boven een totale reisafstand van honderd kilometer. • 4. Parkeer-, tol- en veergelden en vergoedingen voor reisko... BWBR0033783
Artikel 3, Verordening op de kostenvergoedingen     Artikel 3 • 1. Voor buitenlandse reizen met vervoermiddelen anders dan de personenauto, worden de vervoerbewijzen verzorgd door het bureau van de NBA. • 2. Het bestuur stelt vast met welk vervoermiddel buitenlandse reizen plaatsvinden. BWBR0033783
Artikel 4, Verordening op de kostenvergoedingen     Artikel 4 Als verblijfkosten worden vergoed de werkelijk gemaakte kosten voor consumpties, maaltijden en overnachting, voor zover deze kosten binnen de grenzen van de redelijkheid zijn gebleven en naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk waren. BWBR0033783
Artikel 5, Verordening op de kostenvergoedingen     Artikel 5 • 1. Declaraties voor vergoedingen als bedoeld in artikel 2 en artikel 4 moeten uiterlijk binnen één maand na afloop van het kwartaal waarin deze kosten zijn gemaakt bij het bureau van de NBA worden ingediend. • 2. Het bestuur kan verlangen dat aan hem bewijsstukken worden overgelegd waaruit de juistheid van de ingediende declaratie blijkt. BWBR0033783
Artikel 6, Verordening op de kostenvergoedingen     Artikel 6 De Verordening op de kostenvergoedingen 2013 (Stcrt. 2012, 16005) wordt ingetrokken. De Verordening op de kostenvergoedingen (laatstelijk Stcrt. 2012, 16169) wordt ingetrokken. BWBR0033783
Artikel 7, Verordening op de kostenvergoedingen     Artikel 7 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014. • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de kostenvergoedingen. BWBR0033783