23 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005], Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2004     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005] • 1. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 1 en 2 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw . • 2. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: BWBR0015305
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005], Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2004     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005] • 1. De kweker, onderscheidenlijk de importeur, is over de door hem verhandelde, voor zover door hem gekweekte, onderscheidenlijk door hem geïmporteerde bloemkwekerijproducten of geïmporteerd uitgangsmateriaal, een heffing verschuldigd. • 2. De heffing als bedoeld in het eerste lid, is aan het productschap verschuldigd over het ja... BWBR0015305
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005], Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2004     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005] • 1. Ter uitvoering van artikel 2 doet de kweker of importeur bij het productschap aangifte van de door hem verhandelde, voor zover door hem gekweekte, onderscheidenlijk door hem geïmporteerde bloemkwekerijproducten of geïmporteerd uitgangsmateriaal. • 2. De opgave als bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan op een door het pr... BWBR0015305
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005], Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2004     Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005] • 1. De heffing die de kweker of importeur is verschuldigd, wordt opgelegd naar de omzet onderscheidenlijk het totaalbedrag van de invoerwaarde, gerealiseerd in het jaar waarover de heffing verschuldigd is. • 2. De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt uitgedrukt in een percentage van de omzet en bedraagt voor: • 3. Bi... BWBR0015305
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005], Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2004     Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005] Het bestuur kan door middel van een besluit de hoogte van de heffing als bedoeld in artikel 4 , verlagen, waarbij voor verschillende hoogten van de omzet verschillende heffingspercentages kunnen worden vastgesteld. BWBR0015305
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005], Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2004     Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005] Indien een heffingsplichtige gegevens die hem krachtens de Verordening PT algemene bepalingen, ten behoeve van de onderhavige verordening of krachtens deze verordening zijn gevraagd niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt, wordt de heffing berekend over de dan te ramen omvang van de grondslag die op de heffingsplichtige ingevolge deze verorde... BWBR0015305
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005], Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2004     Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005] • 1. De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota. • 2. Iedere heffingsnota is gedagtekend en bevat ten minste: • a. naam en adres van de heff... BWBR0015305
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005], Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2004     Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005] Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een raming als bedoeld in artikel 6 , niet in overeenstemming met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd. BWBR0015305
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005], Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2004     Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005] • 1. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na dagtekening van de heffingsnota. • 2. In afwijking van het eerste lid is de nota terstond invorderbaar zodra: • a. het faillissement van de heffingsplichtige is aangevraagd; • b. de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daartoe blijkt, of &... BWBR0015305
Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005], Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2004     Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 07-05-2005] Aan de heffingsplichtige, die niet of niet geheel binnen de in artikel 9 bedoelde termijn heeft betaald, kunnen: • a. de daaruit voortvloeiende extra kosten van € 22,50 in rekening worden gebracht, alsmede • b. de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling diende te zijn ver... BWBR0015305
  1, 2, 3   »