62 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »
Artikel 1. Definities, Autoregeling LNV     Definities Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Dienstauto: een door een onderdeel van LNV aan de ambtenaar verstrekte auto die eigendom is van LNV of vanwege LNV is gehuurd of geleast; • b. Zakelijk gebruik: het geregistreerde gebruik van een dienstauto ten behoeve van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden en/of het gebruik ten behoeve van het woon/werk-ve... BWBR0020410
Artikel 2. Categorieën dienstauto’s, Autoregeling LNV     Categorieën dienstauto’s Artikel 2. Categorieën dienstauto’s Deze regeling heeft betrekking op dienstauto’s voor: • a. individueel gebruik zonder privé-gebruik; • b. individueel gebruik met privé-gebruik; • c. het gebruik door verschillende personen (b.v. poolauto’s). BWBR0020410
Artikel 3. Ter beschikking stellen van een dienstauto (algemeen), Autoregeling LNV     Ter beschikking stellen van een dienstauto (algemeen) Artikel 3. Ter beschikking stellen van een dienstauto (algemeen) • 1. Het bevoegd gezag bepaalt op grond van zakelijke overwegingen wanneer een dienstauto ter beschikking wordt gesteld, welke dienstauto ter beschikking wordt gesteld en aan wie deze dienstauto ter beschikking wordt gesteld. • 2. Het bevoegd gezag stelt alleen dienstauto’s beschikbaar die zijn geselecteerd op gro... BWBR0020410
Artikel 4. Ter beschikking stellen van een poolauto, Autoregeling LNV     Ter beschikking stellen van een poolauto Artikel 4. Ter beschikking stellen van een poolauto • 1. De ambtenaar die op grond van zakelijke overwegingen als bedoeld in artikel 3, lid 1 niet voor een dienstauto met of zonder privé-gebruik in aanmerking komt, kan voor de uitoefening van zijn functie een poolauto worden toegewezen, als bedoeld in artikel 2 onder c . • 2. Het is de ambtenaar aan wie een poolauto ter b... BWBR0020410
Artikel 5. Ter beschikking stellen van een dienstauto algemeen, Autoregeling LNV     Ter beschikking stellen van een dienstauto algemeen Artikel 5. Ter beschikking stellen van een dienstauto algemeen • 1. De dienstauto wordt ter beschikking gesteld voor de periode dat de ambtenaar voldoet aan de criteria bedoeld in artikel 3, lid 1 . Wanneer de ambtenaar niet langer aan de criteria voldoet wordt de dienstauto ingenomen. • 2. De auto dient te allen tijde beschikbaar te zijn voor de uitoefening van de werkzaamhed... BWBR0020410
Artikel 6. Ter beschikking stellen van een dienstauto met privé gebruik, Autoregeling LNV     Ter beschikking stellen van een dienstauto met privé gebruik Artikel 6. Ter beschikking stellen van een dienstauto met privé gebruik De ambtenaar is een vergoeding verschuldigd conform het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel voor het verschil tussen het totaal aantal gereden kilometers en het geregistreerde aantal zakelijke kilometers. BWBR0020410
Artikel 7. Fiscale en administratieve aangelegenheden, Autoregeling LNV     Fiscale en administratieve aangelegenheden Artikel 7. Fiscale en administratieve aangelegenheden De ambtenaar dient gevolg te geven aan alle fiscale en administratieve bepalingen ter zake van het gebruik van een auto krachtens deze regeling. Alle eventuele fiscale consequenties die zijn verbonden aan het privé-gebruik van een dienstauto komen voor rekening van de ambtenaar. BWBR0020410
Artikel 8. Gebruik eigen auto, Autoregeling LNV     Gebruik eigen auto Artikel 8. Gebruik eigen auto Het is de ambtenaar die, gelet op de criteria in art. 3, onder 1 , in aanmerking komt voor een dienstauto als bedoeld in artikel 2 onder a. of b. niet toegestaan zonder toestemming vooraf een privé aangeschafte auto voor het maken van dienstreizen te gebruiken. BWBR0020410
Artikel 9. Hardheidsclausule, Autoregeling LNV     Hardheidsclausule Artikel 9. Hardheidsclausule De Secretaris-generaal is bevoegd, namens de Minister van LNV, te beslissen in gevallen waarin deze regeling naar zijn oordeel niet of niet in redelijkheid voorziet. BWBR0020410
Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel, Autoregeling LNV     Inwerkingtreding en citeertitel Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin dit besluit in de Staatscourant is geplaatst. Het besluit kan worden aangehaald als: ‘Autoregeling LNV’. Dit besluit treedt in de plaats van eventuele besluiten van diensten en directies van LNV de (verstrekking en het gebruik van) dienstauto’s bet... BWBR0020410
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »