793 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 78, 79, 80   »
Artikel 1, Legesbesluit visserijdocumenten     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder vissersvaartuig: vissersvaartuig als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Besluit registratie vissersvaartuigen 1998 . BWBR0011616
Artikel 2, Legesbesluit visserijdocumenten     Artikel 2 a. bewijs van inschrijving van een vissersvaartuig in het visserijregister: € 199,50; b. bewijs van inschrijving van een vissersvaartuig in het visserijregister na een aanpassing van de geregistreerde gegevens: € 199,50; c. document inzake de toekenning van een contingent van een vissoort voor een bepaald jaar: € 132,00; d. document in... BWBR0011616
Artikel 3, Legesbesluit visserijdocumenten     Artikel 3 Indien op aanvraag voor één handeling twee of meer verschillende ontheffingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen s tot en met v , worden verstrekt, is slechts terzake van de ontheffing met het hoogste vergoedingsbedrag, het vastgestelde bedrag verschuldigd. BWBR0011616
Artikel 4, Legesbesluit visserijdocumenten     Artikel 4 • 1. Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 2. Onverminderd het eerste lid, is dit besluit niet van toepassing op aanvragen die zijn ingediend op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit. BWBR0011616
Artikel 5, Legesbesluit visserijdocumenten     Artikel 5 Dit besluit wordt aangehaald als: Legesbesluit visserijdocumenten. BWBR0011616
Artikel IV, Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)     Artikel IV [Wijzigt het Besluit ex artikelen 818 en 820 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.] BWBR0024154
  1, 2, 3 ... 78, 79, 80   »