66 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »
Artikel 1, Warenwetregeling Extractiemiddelen     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. oplosmiddel: elke stof die een eetwaar of enig ingrediënt daarvan, met inbegrip van een eventueel in of op die eetwaar aanwezige contaminant, op kan lossen; • b. extractiemiddel: een oplosmiddel dat bij de bereiding van grondstoffen, eet- of drinkwaren, componenten of ingrediënten daarvan wordt gebruikt voor extracties. BWBR0005945
Artikel 2, Warenwetregeling Extractiemiddelen     Artikel 2 • 1. Bij de bereiding van eet- en drinkwaren worden uitsluitend de volgende oplosmiddelen als extractiemiddel gebruikt: • a. water, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen , waaraan ter regeling van de aciditeit of de alkaliciteit stoffen mogen zijn toegevoegd; • b. voedingsstoffen; • c. ... BWBR0005945
Artikel 3, Warenwetregeling Extractiemiddelen     Artikel 3 Extractiemiddelen bevatten per kg niet meer dan 1 mg arseen of 1 mg lood. BWBR0005945
Artikel 4, Warenwetregeling Extractiemiddelen     Artikel 4 • 1. Bij het verhandelen van de in artikel 2, eerste lid, onder c en d , bedoelde extractiemiddelen, worden op de verpakking, de recipiënt of het etiket duidelijk leesbaar en onuitwisbaar de volgende aanduidingen, onderscheidenlijk vermeldingen gebezigd: • a. de desbetreffende aanduiding, bedoeld in de bijlage ; • b. een duidelijke vermelding dat de kwal... BWBR0005945
Artikel 4a, Warenwetregeling Extractiemiddelen     Artikel 4a Het is verboden extractiemiddelen te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften, bij deze regeling gesteld met betrekking tot het bezigen van aanduidingen en vermeldingen. BWBR0005945
Artikel 5, Warenwetregeling Extractiemiddelen     Artikel 5 Deze regeling treedt in werking met ingang 5 juli 1993. BWBR0005945
Artikel 6, Warenwetregeling Extractiemiddelen     Artikel 6 Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Extractiemiddelen. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. BWBR0005945
Artikel 1, Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Voedsel en Waren Autoriteit     Artikel 1 Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Warenwet gestelde voorschriften zijn belast de controleambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. BWBR0013864
Artikel 2, Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Voedsel en Waren Autoriteit     Artikel 2 De regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 december 1998, nr. DWJZ-U-981444, Stcrt. 1999, 18, wordt ingetrokken. BWBR0013864
Artikel 3, Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Voedsel en Waren Autoriteit     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 juli 2002. BWBR0013864
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »