48 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5   »
Artikel 1, Regeling afgifte bromfietscertificaten     Artikel 1 De afgifte van bromfietscertificaten in de gevallen bedoeld in artikel VB van de wet 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs (Stb. 322) geschiedt overeenkomstig de bepalingen die golden tot het tijdstip van inwerkingtreding van dat artikel, met dien verstande dat: • a. een bromfietscertificaat alleen wo... BWBR0020460
Artikel 2, Regeling afgifte bromfietscertificaten     Artikel 2 [Wijzigt de de Kleine serie-regeling.] BWBR0020460
Artikel 3, Regeling afgifte bromfietscertificaten     Artikel 3 • 1. Indien artikel IVA van het bij koninklijke boodschap van 6 maart 2006 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele verwante wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard (Kamerstukken II 2005/06, 30 476) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt artikel 1 van deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking en we... BWBR0020460
Artikel 4, Regeling afgifte bromfietscertificaten     Artikel 4 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afgifte bromfietscertificaten. BWBR0020460
Artikel I. Water, VenW-intrekkingsregeling 2008     Water Artikel I. Water De Regeling Meldingen Wvo tandartspraktijken wordt ingetrokken. BWBR0024209
Artikel II. Verkeer, VenW-intrekkingsregeling 2008     Verkeer Artikel II. Verkeer De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 januari 1953, nr. 2069, houdende bepalingen betreffende goedgekeurd materiaal voorruiten van motorrijtuigen (Stcrt. 11); • b. Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 mei 1970, nr. RV30621, houdende keuringseisen bevestigingspunten vo... BWBR0024209
Artikel III. Overgangsbepaling, VenW-intrekkingsregeling 2008     Overgangsbepaling Artikel III. Overgangsbepaling • 1. Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I en II , plaats. • 2. Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I en I... BWBR0024209
Artikel IV. Inwerkingtreding, VenW-intrekkingsregeling 2008     Inwerkingtreding Artikel IV. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0024209
Artikel V. Citeertitel, VenW-intrekkingsregeling 2008     Citeertitel Artikel V. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: VenW-intrekkingsregeling 2008. BWBR0024209
Artikel 1, Regeling transitokentekens     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder transitokenteken: kenteken als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van het Kentekenreglement . BWBR0020708
  1, 2, 3, 4, 5   »