558 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 54, 55, 56   »
Artikel III, Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (aanwijzing onderwijsinstelling met voltijds hoger onderwijs)     Artikel III • 1. Deze regeling treedt inwerking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 mei 2006. • 2. Artikel II vervalt met ingang van 1 mei 2007. BWBR0020136
Artikel I, Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (overneming taken van gemeente door IND)     Artikel I [Wijzigt het Voorschrift Vreemdelingen 2000.] BWBR0022520
Artikel II, Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (overneming taken van gemeente door IND)     Artikel II • A. Tot en met 23 september 2007 blijven de artikelen 3.9, eerste lid , 3.33a, eerste lid , 3.33d en 3.34i, Voorschrift Vreemdelingen 2000 van toepassing zoals deze golden direct voorafgaand aan inwerkingtreding van deze regeling, ten aanzien van de vreemdeling die woon- of verblijfplaats heeft in een gemeente gelegen in de politieregio Drenthe, Flevoland, Frie... BWBR0022520
Artikel III, Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (overneming taken van gemeente door IND)     Artikel III Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0022520
Artikel I, Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2000 (intrekking regeling afwikkeling nalatenschap Vw (oud))     Artikel I [Wijzigt de Vreemdelingencirculaire 2000 (B).] BWBR0025014
Artikel II, Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2000 (intrekking regeling afwikkeling nalatenschap Vw (oud))     Artikel II • 1. Paragraaf B14/5 Vreemdelingencirculaire 2000 , zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, blijft van kracht voor vreemdelingen: • a. ten aanzien van wie voor de inwerkingtreding van dit besluit een positieve beoordeling heeft plaatsgevonden omtrent de ambtshalve verlening van een verblijfsvergunning op grond van die paragraaf , doch waarbij de ... BWBR0025014
Artikel III, Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2000 (intrekking regeling afwikkeling nalatenschap Vw (oud))     Artikel III Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009. BWBR0025014
Artikel I, Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdenzesde wijziging)     Artikel I [Wijzigt het Voorschrift Vreemdelingen 2000.] BWBR0030485
Artikel II, Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdenzesde wijziging)     Artikel II Ter zake van de afdoening van de aanvraag tot het verlenen en verlengen van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 14 van de Wet , voor een verblijfsdoel als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, onder n en o, van het Besluit , of van een aanvraag tot wijziging van de verblijfsvergunning in een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 14 van de Wet, voor een verblijfsdo... BWBR0030485
  1, 2, 3 ... 54, 55, 56   »