568 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 55, 56, 57   »
Artikel I, Wijzigingsbesluit Besluit administratieve verplichtingen waterschapsbelastingen en Rijksreglement ontgrondingen     Artikel I [Wijzigt het Besluit administratieve verplichtingen waterschapsbelastingen.] BWBR0011866
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit administratieve verplichtingen waterschapsbelastingen en Rijksreglement ontgrondingen     Artikel III Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt de uitoefening door of namens het dagelijks bestuur van het waterschap van de in het Besluit administratieve verplichtingen waterschapsbelastingen opgenomen bevoegdheden, die voor dat tijdstip heeft plaatsgevonden: • a. in het kader van de heffing van waterschapsbelastingen, geacht te zijn verricht d... BWBR0011866
Artikel IV, Wijzigingsbesluit Besluit administratieve verplichtingen waterschapsbelastingen en Rijksreglement ontgrondingen     Artikel IV Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0011866
Artikel I, Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen (2001)     Artikel I [Wijzigt het Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen.] BWBR0012470
Artikel II, Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen (2001)     Artikel II 1. Ten aanzien van de zittende voorzitter die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit recht heeft op een bezoldiging welke meer bedraagt dan waar hij op grond van de artikelen 8a juncto 8c van dit besluit recht op zou hebben, blijven de regels gelden zoals deze luiden vóór de inwerkingtreding van dit besluit. 2. Ten aanzien van een waterschap waarvoor op het tijdstip v... BWBR0012470
Artikel V, Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen (2001)     Artikel V Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0012470
Artikel 1, Stimuleringsregeling Programmatische Handhaving 2001     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. minister: de Minister van Justitie; • b. aanvraag: een verzoek om verlening van een bijdrage, als bedoeld in artikel 2, eerste lid ; • c. aanvrager: een gemeente, een provincie of een waterschap die een aanvraag doet op grond van deze regeling, eventueel mede namens een samenwerkingsverband met andere gemeenten, provi... BWBR0012600
  1, 2, 3 ... 55, 56, 57   »