20 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Wedervergeldingswet zeescheepvaart     Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat; zeeschip: een zeeschip in de zin van artikel 2, eerste lid, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ; Nederlands zeeschip: een zeeschip dat voldoet aan de vereisten van artikel 311 van het Wetboek van Koophandel of is ingeschreven in het romp... BWBR0003104
Artikel 2, Wedervergeldingswet zeescheepvaart     Artikel 2 • 1. Indien de verdediging van de economische belangen van de Nederlandse koopvaardij, dan wel een internationale afspraak of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie betrekking hebbende op het vervoer ter zee zulks naar Ons oordeel vereist, kunnen Wij bij algemene maatregel van bestuur, in deze wet verder genoemd wedervergeldingsbesluit: • a. verbieden, zonder... BWBR0003104
Artikel 3, Wedervergeldingswet zeescheepvaart     Artikel 3 • 1. Een wedervergeldingsbesluit, zomede een besluit tot wijziging of intrekking daarvan, treedt niet eerder in werking dan twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst. • 2. Een wedervergeldingsbesluit vervalt, behoudens eerdere intrekking, drie jaren na het inwerkingtreden, tenzij bij nadere wet anders wordt bepaald. BWBR0003104
Artikel 4, Wedervergeldingswet zeescheepvaart     Artikel 4 • 1. Onze Minister kan van een bij een wedervergeldingsbesluit gesteld verbod of vastgestelde heffing vrijstelling en, op aanvraag, ontheffing verlenen. • 2. Een besluit tot verlening van een vrijstelling, zomede een besluit tot wijziging of intrekking daarvan, wordt door Onze Minister vastgesteld in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbo... BWBR0003104
Artikel 5, Wedervergeldingswet zeescheepvaart     Artikel 5 De vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden. BWBR0003104
Artikel 6, Wedervergeldingswet zeescheepvaart     Artikel 6 Bij of krachtens een wedervergeldingsbesluit kan worden bepaald, welke gegevens bij het aanvragen van een vergunning of een ontheffing dienen te worden verstrekt. Onder de gegevens, waarvan de verstrekking wordt voorgeschreven, kunnen over te leggen bewijsstukken begrepen zijn. BWBR0003104
Artikel 7, Wedervergeldingswet zeescheepvaart     Artikel 7 Onze Minister kan een vergunning of een ontheffing intrekken, indien de te harer verkrijging verstrekte gegevens zo onjuist of onvolledig blijken, dat op de aanvrage een andere beslissing zou zijn genomen, als bij beoordeling daarvan de juiste omstandigheden bekend waren geweest. BWBR0003104
Artikel 8, Wedervergeldingswet zeescheepvaart     Artikel 8 • 1. Onze Minister kan de vergunningen of ontheffingen, behorende tot een door hem aangewezen groep, gezamenlijk intrekken, indien een gewichtige reden dit naar zijn oordeel noodzakelijk maakt. • 2. Op een besluit krachtens het eerste lid is het bepaalde in artikel 4, tweede lid , van overeenkomstige toepassing. BWBR0003104
Artikel 9, Wedervergeldingswet zeescheepvaart     Artikel 9 • 1. Van een krachtens artikel 2, eerste lid, onder b , opgelegde heffing wordt door Onze Minister schriftelijk mededeling gedaan aan de gezagvoerder van het zeeschip. De mededeling bevat een opgave van de wijze waarop het bedrag der heffing is berekend. • 2. Met betrekking tot deze heffing is de Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing waarbij de i... BWBR0003104
Artikel 10, Wedervergeldingswet zeescheepvaart     Artikel 10 • 1. Onze Minister kan, wanneer hij overweegt een voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van een wedervergeldingsbesluit te doen en naar zijn oordeel een gewichtige reden een onmiddellijke voorziening vereist, in overeenstemming met Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, van Economische Zaken, van Landbouw en Visserij en voor Ontwikkelingssamenwerking, bij regel... BWBR0003104
  1, 2   »