4.658 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 464, 465, 466   »
Artikel 1, Regeling uitzondering kentekenplicht krijgsmacht of civiele dienst     Artikel 1 Artikel 37, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wegenverkeerswet 1994 is van toepassing op de volgende categorieën van motorrijtuigen: • a. motorrijtuigen, in eigendom toebehorend aan of gehouden door leden van de Nederlandse krijgsmacht of de Nederlandse civiele dienst in de zin van artikel 1 van het verdrag tussen de landen die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Ve... BWBR0007056
Artikel 2, Regeling uitzondering kentekenplicht krijgsmacht of civiele dienst     Artikel 2 • 1. Indien door de in artikel 1, onderdeel a, b, c of d , bedoelde motorrijtuigen een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van niet meer dan 750 kg wordt voortbewogen, geldt het in artikel 1 bepaalde slechts indien het registratienummer van het trekkende motorrijtuig, ingericht als omschreven in artikel 1, onderdeel a, b, c, onderscheidenlijk d , aan de ach... BWBR0007056
Artikel 3, Regeling uitzondering kentekenplicht krijgsmacht of civiele dienst     Artikel 3 De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 7 september 1967, nr. RVV 53226, houdende bekendmaking motorvoertuigen waarvoor geen kenteken is vereist (Stcrt. 177), wordt ingetrokken. BWBR0007056
Artikel 4, Regeling uitzondering kentekenplicht krijgsmacht of civiele dienst     Artikel 4 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. BWBR0007056
Artikel 5, Regeling uitzondering kentekenplicht krijgsmacht of civiele dienst     Artikel 5 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitzondering kentekenplicht krijgsmacht of civiele dienst. BWBR0007056
Artikel 1, Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer     Artikel 1 • 1. Ten aanzien van voertuigen die worden gebezigd ten behoeve van de strijdkrachten, gelden van het bepaalde bij de Wegenverkeerswet 1994 de artikelen 1, eerste tot en met derde lid , 2 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9, eerste lid , 10 , 11 , 12 , 13 , 20 , 146 , 147 , 149 , 150 , 151 , 159 , 160 voor wat betreft de in het ee... BWBR0007127
Artikel 2, Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer     Artikel 2 • 1. Ten aanzien van militairen te voet die zich ter uitoefening van de dienst op de weg bevinden, gelden van het bepaalde bij de Wegenverkeerswet 1994 de artikelen 1, eerste tot en met derde lid , 2 , 5, 6, 7, 12, 13, 20, 159, 175, 176, derde lid, 177, eerste lid, 178, 184 en 188. • 2. Ten aanzien van militairen, bedoeld in het eerste lid, gelden van het Re... BWBR0007127
Artikel 3, Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Hoofdstukken I, II, VII, IX, X, XI en XII van de Wegenverkeerswet 1994 in werking treden. BWBR0007127
Artikel 1, Besluit aanwijzing ambtenaren belast met opsporing ex artikel 159 Wegenverkeerswet 1994     Artikel 1 De ambtenaren van de rijksbelastingdienst, die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 of van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, zijn belast met het opsporen van overtredingen van de artikelen 36 , tweede en derde lid, 72 , eerste en tweede lid, 107 , eerste en tweede lid, en 160, eerste... BWBR0007325
Artikel 2, Besluit aanwijzing ambtenaren belast met opsporing ex artikel 159 Wegenverkeerswet 1994     Artikel 2 • 1. De ambtenaren van het Bureau Handhaving van de Dienst Wegverkeer zijn belast met het opsporen van overtredingen van artikel 72, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 , en van artikel 5.3.15, tweede tot en met vijfde lid, van de Regeling voertuigen . • 2. De ambtenaren van het Bureau Bijzondere Registraties alsmede de externe bedrijvencontroleurs ... BWBR0007325
  1, 2, 3 ... 464, 465, 466   »