1.177 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 116, 117, 118   »
Artikel 1, Besluit uitvoeringsregels financiering kinderopvang     Artikel 1 Het Landelijk instituut sociale verzekeringen voert terzake de uitvoering van de regeling financiering kinderopvang een beleid als weergegeven in de bijlage bij dit besluit. BWBR0012515
Artikel 2, Besluit uitvoeringsregels financiering kinderopvang     Artikel 2 • 1. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2001. • 2. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2001, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 juli 2001. BWBR0012515
Artikel 3, Besluit uitvoeringsregels financiering kinderopvang     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoeringsregels financiering kinderopvang. BWBR0012515
Artikel 1, Besluit verhaal overheidswerkgever     Artikel 1 Een besluit inzake verhaal op de overheidswerkgever, bedoeld in artikel 97b, eerste lid van de Werkloosheidswet bevat in ieder geval de volgende gegevens: • a. de dagtekening van het besluit; • b. de naam en het sofinummer van de overheidswerknemer, bedoeld in artikel 97b van de Werkloosheidswet ; • c. een specificatie, voorzover mogelijk, van de bedrag... BWBR0013938
Artikel 2, Besluit verhaal overheidswerkgever     Artikel 2 • 1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen zendt, zodra is vastgesteld welke bedragen over een bepaalde periode aan de overheidswerknemer zullen worden uitbetaald, een factuur aan de overheidswerkgever ter zake van de bedragen die over die periode worden verhaald. Indien de bedragen die over een bepaalde periode zijn verhaald hoger of lager zijn dan de overheidswerk... BWBR0013938
Artikel 3, Besluit verhaal overheidswerkgever     Artikel 3 • 1. Bij gebreke van tijdige betaling stuurt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de overheidswerkgever een schriftelijke aanmaning. • 2. De aanmaning, bedoeld in het eerste lid, bevat in ieder geval de volgende gegevens: • a. de mededeling dat de overheidswerkgever in gebreke is; • b. een specificatie van de bedragen aan wettelijke rente en op... BWBR0013938
Artikel 4, Besluit verhaal overheidswerkgever     Artikel 4 Het Besluit verhaal op overheidswerkgever bij werkloosheid werknemer wordt ingetrokken. BWBR0013938
Artikel 5, Besluit verhaal overheidswerkgever     Artikel 5 Dit reglement treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst. BWBR0013938
Artikel 6, Besluit verhaal overheidswerkgever     Artikel 6 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verhaal overheidswerkgever. BWBR0013938
Artikel 1, Besluit premiedifferentiatie wachtgeldverzekering sector Uitzendbedrijven 2003     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Uitzendbedrijven IA groepen uitzendkrachten met administratieve of (para)medische functies krachtens een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW en op wier uitzendovereenkomst een schriftelijk beding als bedoeld in artikel 7:691 tweede lid BW van toepassing is, werkzaam bij uitzendbedrijven; • b. Uitzendbedrij... BWBR0014140
  1, 2, 3 ... 116, 117, 118   »