276 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 26, 27, 28   »
Artikel 1, Regeling vaststelling invorderingskosten     Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling betreffen de handelingen van de gerechtsdeurwaarder die worden verricht ter zake van de invordering van geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen en administratieve sancties, bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994, geen ambtshandelingen als bedoeld in het Besluit tarieven gerechtsdeurwa... BWBR0012653
Artikel 2, Regeling vaststelling invorderingskosten     Artikel 2 Onverminderd artikel 3 bedragen de kosten van de in artikel 1 genoemde niet-ambtshandelingen voor: • a. administratieve boetes als bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994: f 99,78 • b. geldboetevonnissen: f 177,19 • c. schadevergoedingsmaatregelen: f 320,28 • d. ontnemingsmaatregel f 320,28 • e.... BWBR0012653
Artikel 3, Regeling vaststelling invorderingskosten     Artikel 3 Indien de uitvoering van een niet-ambtshandeling terzake van de invordering van ontnemingsmaatregelen langer dan drie uur en drie kwartier heeft geduurd, worden de kosten verhoogd met f 45,27 voor elk kwartier dat die uitvoering langer dan drie uur en drie kwartier heeft geduurd. BWBR0012653
Artikel 4, Regeling vaststelling invorderingskosten     Artikel 4 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0012653
Artikel I, Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften     Artikel I [Wijzigt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.] BWBR0018845
Artikel II, Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften     Artikel II Een wijziging in de hoogte van de sanctie heeft geen gevolgen voor gedragingen die voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit hebben plaatsgevonden. BWBR0018845
Artikel III, Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften     Artikel III Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0018845
Artikel I, Regeling OM-afdoening     Artikel I [Wijzigt de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van verkeershandhaving Justitie.] BWBR0023365
Artikel II, Regeling OM-afdoening     Artikel II [Wijzigt de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid.] BWBR0023365
Artikel III, Regeling OM-afdoening     Artikel III [Wijzigt de Regeling wapens en munitie.] BWBR0023365
  1, 2, 3 ... 26, 27, 28   »