4.297 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 428, 429, 430   »
Artikel 1, Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:Stortbesluit: Stortbesluit bodembescherming ;Richtlijn drainage- en controlesystemen: Richtlijn drainagesystemen en controlesystemen grondwater voor stort- en opslagplaatsen (Heidemij Adviesbureau 1993);Richtlijn onderafdichtingen: Richtlijn onderafdichtingen voor stort- en opslagplaatsen (Heidemij Adviesbureau 1993);Richtlijn dichte eindafwerk... BWBR0005877
Artikel 1a, Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming     Artikel 1a Met de in deze regeling genoemde richtlijnen en normen worden gelijkgesteld richtlijnen en normen die zijn vastgesteld in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag dat Nederland bindt, en een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig ... BWBR0005877
Artikel 2, Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming     Artikel 2 Indien het bevoegd gezag een vergunning verleent voor een stortplaats, is het verplicht in het belang van de bescherming van de bodem aan de vergunning in ieder geval de voorschriften te verbinden, waarvan de inhoud is aangegeven in de artikelen 3 tot en met 14b , voor zover in die artikelen niet anders is aangegeven. BWBR0005877
Artikel 3, Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming     Artikel 3 • 1. Ten minste twee maal per maand, en wel op of rondom de 14e en de 28e van de maand wordt in de grondwaterbemonsteringsbuizen, bedoeld in artikel 8, eerste lid , van het Stortbesluit, de grondwaterstand van de bodem ter plaatse waar is of wordt gestort, gemeten overeenkomstig NEN 5120: 1991 NL en NEN 5120/A1: 1997 NL. • 2. De gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste... BWBR0005877
Artikel 4, Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming     Artikel 4 • 1. Bij het verbinden van voorschriften aan de vergunning die betrekking hebben op de onderafdichting, wordt een beschermingsniveau geboden dat ten minste gelijkwaardig is aan de bescherming van de bodem die is beoogd met het gestelde in de Richtlijn onderafdichtingen. • 2. Indien de afstand tussen de onderkant van het afval en de te verwachten gemiddeld hoogste grondw... BWBR0005877
Artikel 5, Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming     Artikel 5 • 1. Bij het verbinden van voorschriften aan de vergunning die betrekking hebben op de bovenafdichting, wordt een beschermingsniveau geboden dat ten minste gelijkwaardig is aan de bescherming van de bodem die is beoogd met het gestelde in de Richtlijn dichte eindafwerking. • 2. Indien bij de bovenafdichting gebruik wordt gemaakt van milieuverontreinigende stoffen, wordt... BWBR0005877
Artikel 5a, Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming     Artikel 5a • 1. De metingen van de samenstelling en atmosferische druk van de gasuitstoot, bedoeld in artikel 6a van het Stortbesluit: • a. zijn representatief voor elk gedeelte van de stortplaats; • b. hebben betrekking op gassen die vrijkomen bij de biologische afbraak van het organisch materiaal in de afvalstoffen, met name CH 4 , CO 2 en O 2 . • 2. ... BWBR0005877
Artikel 6, Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming     Artikel 6 • 1. Indien redelijkerwijs te verwachten is dat stortgas uit de stortplaats vrijkomt, vindt controle plaats op de dichtheid van de bovenafdichting door middel van een onderzoek naar het uittreden van stortgas door de bovenafdichting. Dit onderzoek vindt elke zes maanden plaats, overeenkomstig de methode aangegeven in hoofdstuk 13 van de Richtlijn dichte eindafwerking. • ... BWBR0005877
Artikel 7, Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming     Artikel 7 Controle van de bovenafdichting op zakking vindt jaarlijks plaats, door hoogtemeting van het eindafwerkingsoppervlak overeenkomstig de methode, aangegeven in hoofdstuk 1.3 van de Richtlijn dichte eindafwerking. BWBR0005877
Artikel 8, Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming     Artikel 8 • 1. Controle van de drainagesystemen van de onder- en bovenafdichting en het controledrainagesysteem onder de onderafdichting in het grondwater, vindt elke zes maanden plaats. • 2. Na het aanbrengen van drainagebuizen wordt direct vastgesteld of deze open zijn. Teneinde de goede werking van het drainagesysteem en het controledrainagesysteem te waarborgen, worden de bui... BWBR0005877
  1, 2, 3 ... 428, 429, 430   »