233 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 22, 23, 24   »
Artikel 1. Definities, Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen     Definities Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: • a. wet: Wet arbeid vreemdelingen ; • b. melding: de verplichting voor een werkgever om vooraf schriftelijk te melden dat hij een vreemdeling in Nederland arbeid laat verrichten als bedoel in artikel 2a, eerste lid, van de wet . BWBR0031498
Artikel 2. Bevoegde instantie, Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen     Bevoegde instantie Artikel 2. Bevoegde instantie Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is de instantie waaraan een werkgever de melding doet. BWBR0031498
Artikel 3. Bewijsstukken, Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen     Bewijsstukken Artikel 3. Bewijsstukken De werkgever doet de melding onder overlegging van de volgende documenten: • a. een door de werkgever schriftelijk en naar waarheid afgelegde verklaring, opgesteld op een daartoe door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt formulier, waarin worden vermeld de naam en het adres van de werkgever, een aanduiding van de aard van zijn onderneming en... BWBR0031498
Artikel 4. Inwerkingtreding, Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen     Inwerkingtreding Artikel 4. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2012. BWBR0031498
Artikel 5. Citeertitel, Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen     Citeertitel Artikel 5. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen. BWBR0031498
Artikel I, Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving     Artikel I [Wijzigt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.] BWBR0032115
Artikel II, Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving     Artikel II [Wijzigt het Besluit WWB 2007.] BWBR0032115
Artikel III, Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving     Artikel III [Wijzigt het Boetebesluit socialezekerheidswetten.] BWBR0032115
Artikel IV, Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving     Artikel IV [Wijzigt het Arbeidsomstandighedenbesluit.] BWBR0032115
Artikel V, Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving     Artikel V [Wijzigt het Arbeidstijdenbesluit.] BWBR0032115
  1, 2, 3 ... 22, 23, 24   »