824 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 81, 82, 83   »
Artikel 1. Algemeen, Inkomensbesluit Waz     Algemeen Artikel 1. Algemeen In dit besluit wordt verstaan onder de Wet: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen . BWBR0009200
Artikel 2. Winst zelfstandige, Inkomensbesluit Waz     Winst zelfstandige Artikel 2. Winst zelfstandige • 1. Voor de toepassing van artikel 8, tweede lid, van de Wet worden onder winst mede verstaan: • a. algemene bijstand als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 ; • b. bijstand om niet als bedoeld in artikelen 3 en 21 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen . • 2. Onder ... BWBR0009200
Artikel 3, Inkomensbesluit Waz     Artikel 3 Voor de toepassing van artikel 8, derde lid, van de Wet wordt voor de vaststelling van de grondslag waarnaar de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt berekend, onder inkomsten verstaan al hetgeen anders dan uit dienstbetrekking wordt genoten als belastbaar loon uit tegenwoordige arbeid of belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, bedoeld in hoofdstuk 3 en 7 van de Wet... BWBR0009200
Artikel 4. Grondslag bij toepassing artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964, Inkomensbesluit Waz     Grondslag bij toepassing artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 4. Grondslag bij toepassing artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 Zonodig in afwijking van artikel 3 wordt voor de verzekerde, ten aanzien van wie artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 toepassing heeft gevonden in het kalenderjaar onmiddellijk voorafgaande aan het intreden van zijn arbeidsongeschiktheid, de grondslag waarnaar de arbeidsongeschiktheidsuitk... BWBR0009200
Artikel 5. Grondslag meewerkende echtgenoot en echtgenoot/zefstandige, Inkomensbesluit Waz     Grondslag meewerkende echtgenoot en echtgenoot/zefstandige Artikel 5. Grondslag meewerkende echtgenoot en echtgenoot/zefstandige • 1. Voor de toepassing van artikel 8, vierde lid, van de Wet wordt ter vaststelling van de inkomsten die de meewerkende echtgenoot, bedoeld in artikel 6 van de Wet, geacht kan worden te hebben genoten, de winst van zijn echtgenoot uit de onderneming waarin hij meewerkt, vermenigvuldigd met de factor X/Y, waarbij: &b... BWBR0009200
Artikel 6. Winst of inkomsten over minder dan één jaar, Inkomensbesluit Waz     Winst of inkomsten over minder dan één jaar Artikel 6. Winst of inkomsten over minder dan één jaar • 1. Indien de persoon die recht heeft op toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet voorafgaande aan zijn werkzaamheden als verzekerde arbeid heeft verricht in dienstbetrekking en als gevolg daarvan slechts een gedeelte van het boekjaar of kalenderjaar onmiddellijk voorafgaande aan het intreden van zij... BWBR0009200
Artikel 7. Gemiddeld per dag genoten winst en inkomsten, Inkomensbesluit Waz     Gemiddeld per dag genoten winst en inkomsten Artikel 7. Gemiddeld per dag genoten winst en inkomsten • 1. Het bedrag van de gemiddeld per dag genoten winst of inkomsten wordt, indien artikel 8, tweede lid, onderdeel a, of derde lid, onderdeel a, van de Wet toepassing vindt, gevonden door hetgeen de verzekerde in het boekjaar of kalenderjaar, onmiddellijk voorafgaande aan het intreden van zijn arbeidsongeschiktheid als verzekerde a... BWBR0009200
Artikel 8. Indexering grondslagbedragen, Inkomensbesluit Waz     Indexering grondslagbedragen Artikel 8. Indexering grondslagbedragen Bij de toepassing van dit besluit worden de winst en de inkomsten van de verzekerde in elk boekjaar of kalenderjaar, die grondslag vormen voor een uitkering op grond van de Wet, herzien naar de mate waarin herziening van het minimumloon heeft plaatsgevonden vanaf het jaar volgende op het boekjaar of kalenderjaar waarin de desbetreffende winst en inkomsten... BWBR0009200
Artikel 9. Nihilstelling negatieve winst en inkomsten, Inkomensbesluit Waz     Nihilstelling negatieve winst en inkomsten Artikel 9. Nihilstelling negatieve winst en inkomsten Indien de totaalsom van de door een verzekerde als zodanig verworven winst en inkomsten, waaronder begrepen de inkomensbestanddelen die op grond van dit besluit mede worden gerekend tot die winst of inkomsten in enig boekjaar of kalenderjaar als bedoeld in artikel 8, tweede of derde lid, van de Wet, leidt tot een negatief bedrag, worden die ... BWBR0009200
Artikel 10. Hardheidsclausules, Inkomensbesluit Waz     Hardheidsclausules Artikel 10. Hardheidsclausules • 1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan afwijken van artikel 8 van de Wet of dit besluit voor zover de toepassing daarvan, gelet op het tijdstip van verwerving van een bestanddeel van de winst of de inkomsten, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. Alsdan bepaalt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op welke pe... BWBR0009200
  1, 2, 3 ... 81, 82, 83   »