10 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 2000     Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: Wet assurantiebemiddelingsbedrijf artikel 4, achtste lid, tweede volzin, van de wet artikel 4, eerste lid, onderdeel a artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de wet 1. de raad: de Sociaal-Economische Raad; 2. de wet: de ; 3. verklaring: de verklaring bedoeld in , inhoudende dat degene op wiens naam d... BWBR0011639
Artikel 2, Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 2000     Artikel 2 De raad geeft een verklaring op hun aanvraag af aan degenen die bij de afgifte een onmiddellijk redelijk belang hebben en tevens voldoen aan de in deze verordening omschreven vereisten. BWBR0011639
Artikel 3, Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 2000     Artikel 3 De raad geeft een verklaring slechts af indien de aanvrager, gezien zijn persoonlijke omstandigheden, in het verleden redelijkerwijs niet in de gelegenheid is geweest een hetzij krachtens artikel 4, achtste lid, eerste volzin, van de wet , hetzij krachtens artikel 5, derde lid, eerste volzin, van de Wet Assurantiebemiddeling 1952 aangewezen examendiploma te verwerven, en voorts van... BWBR0011639
Artikel 4, Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 2000     Artikel 4 • 1. De verklaring dat de aanvrager voldoet aan de vakbekwaamheidseisen bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de wet wordt afgegeven aan degene die • a. ten minste 40 jaren oud is; • b. mits de bemoeiing met twee van genoemde vier onderdelen intensief is geweest. • — ten minste vijftien jaren werkzaam is geweest in het verzekeringsbedrij... BWBR0011639
Artikel 5, Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 2000     Artikel 5 • 1. De verklaring dat de aanvrager voldoet aan de vakbekwaamheidseisen bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de wet wordt afgegeven aan degene die • a. ten minste 40 jaren oud is; • b. mits de bemoeiing met een van de genoemde vier onderdelen intensief is geweest. • — ten minste tien jaren werkzaam is geweest in het verzekeringsbedrijf ... BWBR0011639
Artikel 6, Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 2000     Artikel 6 • 1. Een aanvrager van een verklaring als bedoeld in artikel 4 en in artikel 5 dient als regel zijn kennis van het verzekeringsbedrijf of het assurantiebemiddelingsbedrijf aan te tonen door het met gunstig gevolg afleggen van een vakproef. • 2. Van de vakproef kan slechts worden afgezien indien naar het oordeel van de raad het afleggen van zulk een proef van de ... BWBR0011639
Artikel 7, Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 2000     Artikel 7 De Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 1995 wordt ingetrokken. BWBR0011639
Artikel 8, Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 2000     Artikel 8 Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en in de Staatscourant. BWBR0011639
Artikel 9, Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 2000     Artikel 9 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant. BWBR0011639
Artikel 10, Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 2000     Artikel 10 Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 2000. BWBR0011639