41 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5   »
Artikel 1, Wet basisregistratie grootschalige topografie     Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • 1°. in artikel 7, tweede lid , genoemd geografisch object; BWBR0034026
Artikel 2, Wet basisregistratie grootschalige topografie     Artikel 2 • 1. Er is een basisregistratie grootschalige topografie, bestaande uit een landsdekkend topografisch bestand op een schaalniveau van 1:500 tot en met 1:5.000. • 2. De basisregistratie grootschalige topografie wordt gehouden door de Dienst. BWBR0034026
Artikel 3, Wet basisregistratie grootschalige topografie     Artikel 3 De basisregistratie grootschalige topografie heeft als doel het aan eenieder beschikbaar stellen van de bij of krachtens deze wet in die basisregistratie opgenomen gegevens ten behoeve van: • a. een goede vervulling van publiekrechtelijke taken; • b. de bevordering van een efficiënte uitwisseling en een efficiënt gebruik van geo-informatie. BWBR0034026
Artikel 4, Wet basisregistratie grootschalige topografie     Artikel 4 • 1. Bij ministeriële regeling wordt een catalogus vastgesteld. • 2. De catalogus definieert het informatiemodel voor de geografische gegevens die krachtens deze wet in de basisregistratie grootschalige topografie worden opgenomen. BWBR0034026
Artikel 5, Wet basisregistratie grootschalige topografie     Artikel 5 De in de hoofdstukken 3 en 6 voor de bronhouder opgenomen verplichtingen zijn slechts voor die bronhouder van toepassing voor zover het betreft een geografisch object dat op grond van artikel 10 of artikel 16 aan zijn verantwoordelijkheid is toebedeeld. BWBR0034026
Artikel 6, Wet basisregistratie grootschalige topografie     Artikel 6 • 1. Personen die door de bronhouder zijn belast met het verzamelen en geometrisch vastleggen van geografische gegevens ten behoeve van de uitvoering van deze wet zijn bevoegd met medeneming van de benodigde apparatuur en andere hulpmiddelen elke plaats te betreden, met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner, en daar waarnemingen of metingen te verrichte... BWBR0034026
Artikel 7, Wet basisregistratie grootschalige topografie     Artikel 7 • 1. De basisregistratie grootschalige topografie is toegankelijk door middel van een identificerend objectnummer of een locatie op de kaart. • 2. De basisregistratie grootschalige topografie bevat de cartografische weergave van de volgende geografische objecten: • a. wegdeel; • b. ondersteunend wegdeel; • c. spoor; • d. onbegroeid terreindee... BWBR0034026
Artikel 8, Wet basisregistratie grootschalige topografie     Artikel 8 Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat in de basisregistratie grootschalige topografie een ander bij die maatregel als authentiek gegeven aan te wijzen gegeven wordt opgenomen dan de gegevens, bedoeld in artikel 7 , indien: • a. de kenbaarheid van het betreffende gegeven van belang blijkt voor de uitoefening van een publiekrechtelijke taak door bestuursorg... BWBR0034026
Artikel 9, Wet basisregistratie grootschalige topografie     Artikel 9 • 1. Indien een authentiek gegeven krachtens een wet tot instelling van een andere basisregistratie dan de basisregistratie grootschalige topografie als authentiek gegeven wordt aangemerkt, geldt dat gegeven voor de toepassing van deze wet als een uit die andere basisregistratie overgenomen authentiek gegeven. • 2. In de basisregistratie grootschalige topografie wordt e... BWBR0034026
Artikel 10, Wet basisregistratie grootschalige topografie     Artikel 10 • 1. Bronhouder zijn: • a. het dagelijks bestuur van een waterschap, voor zover het betreft geografische objecten die onderdeel zijn van oppervlaktewateren, waterkeringen en kunstwerken, waarvoor een legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet is vastgesteld, alsmede de daartoe behorende terreinen en de wegen die in beheer zijn bij een waterschap; • b.... BWBR0034026
  1, 2, 3, 4, 5   »