5 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel I, Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen     Artikel I [Wijzigt de Wet op het financieel toezicht en de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen.] BWBR0036246
Artikel Ia, Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen     Artikel Ia Onze Minister van Financiën zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. BWBR0036246
Artikel II, Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen     Artikel II • 1. Artikel 1:128, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht is niet van toepassing: • a. op reeds voor 26 oktober 2011 toegekende, maar nog niet uitgekeerde variabele beloningen van haar bestuurders, indien een financiële onderneming op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet steun geniet en deze steun reeds voor 6 oktober 2... BWBR0036246
Artikel III, Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen     Artikel III Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. BWBR0036246
Artikel IV, Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen     Artikel IV Deze wet wordt aangehaald als: Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. BWBR0036246