611 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 60, 61, 62   »
Artikel 1.1, Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob     1 Artikel 1.1 In deze beleidsregel wordt verstaan onder: • a. Bureau Bibob : Bureau, bedoeld in de artikelen 8 en 9, eerste lid, van de Wet Bibob ; • b. Minister : Minister van Verkeer en Waterstaat; • c. Wet Bibob : Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur ; • d. Besluit Bibob : Besluit bevordering integriteitsbeoordelingen door ... BWBR0015123
Artikel 1.2, Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob     2 Artikel 1.2 Deze beleidsregel heeft betrekking op: • a. de strafbare feiten die de Minister relevant acht voor het begrip ernstig gevaar als bedoel in artikel 3, eerste lid, onder a en b, van de Wet Bibob en voor een aanwijzing of vermoeden als bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Wet Bibob ; • b. de belangen die in de afweging van een besluit inzake een vergunning kunne... BWBR0015123
Artikel 2.1.1, Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob     1.1 Artikel 2.1.1 De Minister kan op grond de artikelen 6, vierde lid , en 99, eerste lid, onder c, van de Wet personenvervoer 2000 een vergunning weigeren, intrekken of schorsen indien er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten. BWBR0015123
Artikel 2.1.2, Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob     1.2 Artikel 2.1.2 • 1. De Minister neemt ingevolge het gevaar als bedoeld in artikel 2.1.1 uitsluitend strafbare feiten in aanmerking: • a. die zijn gepleegd; • b. waarvoor een veroordeling is uitgesproken; • c. ingevolge waarvan aanzienlijke voordelen zijn of kunnen worden behaald; waaronder financiële middelen, zaken, producten, diensten, gegevens, informatie, wa... BWBR0015123
Artikel 2.1.3, Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob     1.3 Artikel 2.1.3 Als strafbare feiten, bedoeld in artikel 2.1.2 , kunnen worden aangemerkt: • 1. de commune delicten uit het Wetboek van Strafrecht : • a. deelneming aan een criminele organisatie (140 Sr), voor zover het betreft organisaties die zich schuldig hebben gemaakt aan de in dit artikel genoemde strafbare feiten; • b. omkoping van of dwanguitoefening op een am... BWBR0015123
Artikel 2.1.4, Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob     1.4 Artikel 2.1.4 • 1. De Minister kan de in artikel 2.1.2 bedoelde strafbare feiten buiten beschouwing laten indien naar zijn oordeel een gepleegd strafbaar feit door de omstandigheden van het geval in geringe mate ernstig is. • 2. De ernst van een strafbaar feit wordt bepaald door: • a. recidive van een zelfde of verwant strafbaar feit ; • b. de mate van schuld; ... BWBR0015123
Artikel 2.2.1, Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob     2.1 Artikel 2.2.1 De Minister kan op grond de artikelen 6, vierde lid , en 99, eerste lid, onder c, van de Wet personenvervoer 2000 een vergunning weigeren, intrekken of schorsen indien er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. BWBR0015123
Artikel 2.2.2, Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob     2.2 Artikel 2.2.2 • 1. De Minister neemt ingevolge het gevaar als bedoeld in artikel 2.2.1 uitsluitend strafbare feiten in aanmerking: • a. waarvoor de houder of aanvrager in vergelijkbare gevallen reeds eerder is veroordeeld; • b. die overeenkomen of samenhangen met de activiteiten die in het kader van een vergunning kunnen worden verricht; • c. die zijn verricht i... BWBR0015123
Artikel 2.2.3, Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob     2.3 Artikel 2.2.3 Als strafbare feiten, bedoeld in artikel 2.2.2 , kunnen worden aangemerkt: • 1. de commune delicten uit het Wetboek van Strafrecht : • a. deelneming aan een criminele organisatie (140 Sr), voor zover het betreft organisaties die zich schuldig hebben gemaakt aan de in dit artikel genoemde strafbare feiten; • b. omkoping van of dwanguitoefening op een am... BWBR0015123
Artikel 2.2.4, Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob     2.4 Artikel 2.2.4 • 1. De Minister kan de in artikel 2.2.2 bedoelde strafbare feiten buiten beschouwing laten indien naar zijn oordeel een gepleegd strafbaar feit door de omstandigheden van het geval in geringe mate ernstig is. • 2. De ernst van een strafbaar feit wordt bepaald door: • a. recidive van een zelfde of verwant strafbaar feit; • b. de mate van schuld; &... BWBR0015123
  1, 2, 3 ... 60, 61, 62   »