103 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »
Artikel 1, Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet buitenlandse schepen     Artikel 1 Als ambtenaren die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet buitenlandse schepen bepaalde worden aangewezen de ambtenaren die op grond van artikel 1, onderdeel k, van de Wet havenstaatcontrole j° artikel 2 van de Regeling havenstaatcontrole zijn aangewezen, alsmede de ambtenaren, die ingevolge artikel 5 van de Regeling onderzoek... BWBR0017238
Artikel 2, Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet buitenlandse schepen     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van heden. BWBR0017238
Artikel 1, Wet buitenlandse schepen     Artikel 1 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij daarin anders is bepaald, verstaan onder: • a. buitenlands schip: een zeeschip dat niet gerechtigd is de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden te voeren; • b. haven: een anker- of ligplaats onder Nederlandse jurisdictie voor schepen, al dan niet in zee; • c. kapitein: de gezagvoerder van e... BWBR0016993
Artikel 2, Wet buitenlandse schepen     Artikel 2 Deze wet is van toepassing op buitenlandse schepen in Europese wateren onder Nederlandse jurisdictie, met uitzondering van oorlogsschepen, marinehulpschepen en andere schepen die in gebruik zijn voor de uitvoering van een militaire taak en voor andere dan handelsdoeleinden gebruikte overheidsschepen. BWBR0016993
Artikel 3, Wet buitenlandse schepen     Artikel 3 • 1. Ter uitvoering van een besluit van een of meer van de instellingen van de Europese Unie alleen of gezamenlijk betreffende de veiligheid van de zeescheepvaart in Europese wateren onder de jurisdictie van de lidstaten van de Europese Unie, kunnen bij ministeriële regeling regels worden gesteld met betrekking tot de overeenkomstige toepassing op buitenlandse schepen van bij... BWBR0016993
Artikel 4, Wet buitenlandse schepen     Artikel 4 Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat exploitanten van buitenlandse schepen een bij die regeling bepaalde vergoeding verschuldigd zijn voor de kosten van: • a. de afgifte op grond van deze wet van certificaten, ontheffingen of andere documenten of het in behandeling nemen van aanvragen daartoe; • b. het op grond van deze wet verrichten van onderzoeken of van ... BWBR0016993
Artikel 5, Wet buitenlandse schepen     Artikel 5 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast de met inachtneming van de besluiten, bedoeld in artikel 3, eerste lid , bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. • 2. Onze Minister kan voor bepaalde door hem aan te wijzen taken, verband houdende met het toezicht op de nalev... BWBR0016993
Artikel 6, Wet buitenlandse schepen     Artikel 6 • 1. Een toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, woongedeelten van buitenlandse schepen die zich in een haven bevinden binnen te treden zonder toestemming van de bewoner. • 2. Voorts is een toezichthouder bevoegd leden van de bemanning te onderwerpen aan een onderzoek inzake hun vakbekwaamheid, met inbegrip van hun bekwaamheid in het verri... BWBR0016993
Artikel 7, Wet buitenlandse schepen     Artikel 7 • 1. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat een toezichthouder in bij die regeling te regelen gevallen bevoegd is tot: • a. aanhouding van buitenlandse schepen: • 1º. wegens het niet voldoen aan krachtens artikel 3 gestelde regels; • 2º. indien een krachtens artikel 4 verschuldigde vergoeding niet is voldaan of • 3º. indien hij... BWBR0016993
Artikel 8, Wet buitenlandse schepen     Artikel 8 • 1. De kapitein van een aangehouden schip is verplicht het schip na de aanhouding ligplaats te doen nemen op een door de toezichthouder in overeenstemming met de havenbeheerder aan te wijzen plaats. • 2. Zolang de aanhouding voortduurt, is het de kapitein verboden het schip te doen verplaatsen zonder voorafgaande toestemming van de toezichthouder. Zonder deze toestemmi... BWBR0016993
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »