45 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5   »
Artikel 1, Wet controle op rechtspersonen     Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Justitie; • b. registratie: de verzameling van gegevens die verwerkt worden ten behoeve van het doeleinde beschreven in artikel 2, eerste lid ; • c. gegeven: een persoonsgegeven als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet bescherming persoonsgegevens ... BWBR0015049
Artikel 2, Wet controle op rechtspersonen     Artikel 2 • 1. Onze Minister controleert rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen, waaronder het plegen van misdrijven en overtredingen van financieel-economische aard door of door middel van deze rechtspersonen. • 2. Onze Minister verwerkt gegevens in de registratie met het oog op het in het eerste lid genoemde doel. • 3. ... BWBR0015049
Artikel 2a, Wet controle op rechtspersonen     Artikel 2a • 1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de rijksbelastingdienst verstrekken op zijn verzoek aan Onze Minister de gegevens die deze behoeft ter uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 2, eerste lid . • 2. De gegevensverstrekking ingevolge het eerste lid geschiedt kosteloos. BWBR0015049
Artikel 3, Wet controle op rechtspersonen     Artikel 3 • 1. In de registratie kunnen, met het oog op het in artikel 2, eerste lid , bedoelde doeleinde, gegevens worden opgenomen die afkomstig zijn van: • a. het handelsregister; • b. de dossiers ten behoeve van de uitvoering van de artikelen 138, tiende lid , 50a , 53a , 248, tiende lid en 300a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ; • c. de ... BWBR0015049
Artikel 4, Wet controle op rechtspersonen     Artikel 4 • 1. In de registratie worden gegevens opgenomen over de oprichters, de aandeelhouders, de commissarissen, de leden – voor zover deze bestuurlijke functies vervullen –, de bestuurders en de vertegenwoordigers van een rechtspersoon. • 2. In de registratie kunnen gegevens worden opgenomen over andere personen die het beleid van de rechtspersoon bepalen of mede kunnen ... BWBR0015049
Artikel 5, Wet controle op rechtspersonen     Artikel 5 • 1. Onze Minister kan uit eigen beweging of desgevraagd, ter uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 2, eerste lid , in individuele gevallen risicomeldingen doen aan bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen bestuursorganen, diensten, toezichthouders en andere personen, belast met de opsporing van strafbare feiten, onderscheidenlijk het toezicht op de naleving va... BWBR0015049
Artikel 6, Wet controle op rechtspersonen     Artikel 6 • 1. Onze Minister kan uit eigen beweging of desgevraagd ter uitvoering van de in artikel 2, eerste lid , bedoelde taak in individuele gevallen gegevens die in de registratie zijn opgenomen verstrekken aan: • a. de vaste gebruikers, die deze in verband met de uitoefening van hun taak behoeven, over de personen ten aanzien van wie zij zulks kenbaar hebben gemaakt; &b... BWBR0015049
Artikel 7, Wet controle op rechtspersonen     Artikel 7 • 1. Onze Minister kan ter uitvoering van de in artikel 2, eerste lid , bedoelde taak in individuele gevallen ten behoeve van het doen van een risicomelding, bedoeld in artikel 5, eerste lid , desgevraagd of uit eigen beweging gegevens verstrekken die afkomstig zijn van: • a. de Justitiële Informatiedienst; • b. het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeri... BWBR0015049
Artikel 8, Wet controle op rechtspersonen     Artikel 8 • 1. Uit de registratie kunnen gegevens worden verstrekt aan instanties in een ander land, die aldaar een publiekrechtelijke functie vervullen die verband houdt met het doel van de registratie. • 2. Indien in dat land geen passend niveau van bescherming van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 76 van de Wet bescherming persoonsgegevens aanwezig is, kunnen persoon... BWBR0015049
Artikel 9, Wet controle op rechtspersonen     Artikel 9 • 1. Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd uiterlijk acht jaren na ontbinding van de rechtspersoon met betrekking tot welke zij in de registratie zijn opgenomen. • 2. Er vindt ten minste eenmaal per jaar een onderzoek plaats naar de noodzaak om de opname van de in artikel 4 bedoelde gegevens in de registratie en de in artikel 4, vierde lid , bedoelde ... BWBR0015049
  1, 2, 3, 4, 5   »