87 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   »
Artikel 1, Besluit Energy Star-etiketteringsprogramma     Artikel 1 Het is verboden het gemeenschappelijk logo, bedoeld in artikel 3, onder a, van verordening (EG) nr. 2422/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur (PbEG L 332) te gebruiken anders dan in overeenstemming met deze verordening. BWBR0013503
Artikel 2, Besluit Energy Star-etiketteringsprogramma     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0013503
Artikel 3, Besluit Energy Star-etiketteringsprogramma     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Energy Star-etiketteringsprogramma. BWBR0013503
1. Ondermandaatverlening, Algemeen/Formeel recht, ondermandaat     Ondermandaatverlening 1. Ondermandaatverlening De Minister van Economische Zaken heeft in het besluit van 14 december 2006 , Stcrt. 252, aan de directeur-generaal Belastingdienst mandaat verleend om met ingang van 1 januari 2007 namens hem ambtenaren van de Belastingdienst aan te wijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Wet energiebesparing toestellen en de Wet uitvoering antibo... BWBR0021233
2. Toelichting, Algemeen/Formeel recht, ondermandaat     Toelichting 2. Toelichting Naar aanleiding van de regeling van de Minister van Economische Zaken van 17 augustus 1999 (Stcrt. 161) tot mandaatverlening aanwijzing toezichthoudende ambtenaren en de Aanwijzingsregeling buitengewoon opsporingsambtenaren als toezichthouders voor diverse economische wetten van 1 september 1999 (Stcrt. 172) zijn ambtenaren van de Belastingdienst/FIOD-ECD belast met het t... BWBR0021233
3. Inwerkingtreding, Algemeen/Formeel recht, ondermandaat     Inwerkingtreding 3. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007. BWBR0021233
Enig artikel, Regeling bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto's 2008     Enig artikel De constanten voor de in bijlage 4 bij het Besluit etikettering energieverbruik personenauto’s opgenomen regressieformules, en de daarbij behorende waarden van de gemiddelde CO 2 -uitstoot voor personenauto’s met benzine als brandstof, en voor personenauto’s met diesel als brandstof, voor het kalenderjaar 2008, als volgt vast te stellen: • 1. Constanten voert... BWBR0022356
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s (aanpassing energielabels nieuwe personenauto’s met reeds bij de fabriek geïnstalleerde aardgas- of LPG-installatie)     Artikel III [Wijzigt het Tijdelijk besluit subsidies milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie door middel van warmtekrachtkoppeling.] BWBR0023056
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   »