2.245 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 223, 224, 225   »
Artikel 1. Toepassing, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Toepassing Artikel 1. Toepassing De uitoefening van de bevoegdheden van dit besluit geschiedt door Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. BWBR0003404
Artikel 2. Uitvoeren van vluchten, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Uitvoeren van vluchten Artikel 2. Uitvoeren van vluchten Met betrekking tot het uitvoeren van vluchten worden door Onze Minister voorschriften gegeven ter beperking van de geluidhinder door luchtvaartuigen. BWBR0003404
Artikel 3. Supersoon vliegen, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Supersoon vliegen Artikel 3. Supersoon vliegen • 1. Het is verboden een vlucht uit te voeren met een snelheid groter dan de voortplantingssnelheid van het geluid indien daardoor schokgolven ontstaan. • 2. Het bepaalde in het eerste lid geldt: • a. ten aanzien van een burgerluchtvaartuig niet indien en voor zover door Onze Minister ontheffing is verleend; • b. ten aanzien van een mili... BWBR0003404
Artikel 4. Beperking gebruik luchthavens, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Beperking gebruik luchthavens Artikel 4. Beperking gebruik luchthavens • 1. Het opstijgen of landen van bepaalde soorten luchtvaartuigen op de luchthaven Schiphol of een luchthaven als bedoeld in artikel 8.42 , 8.69 of 10.14 van de Wet luchtvaart kan door Onze Minister worden beperkt of verboden, indien daarbij meer dan een door hem vastgestelde hoeveelheid geluid wordt geproduceerd. • 2. Artikel ... BWBR0003404
Artikel 5. Beperking geluidhinder door proefdraaien, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Beperking geluidhinder door proefdraaien Artikel 5. Beperking geluidhinder door proefdraaien Met betrekking tot de beperking van de geluidhinder ontstaan door proefdraaien van in luchtvaartuigen gemonteerde motoren op de luchthaven Schiphol of een luchthaven als bedoeld in artikel 8.42 , 8.69 of 10.14 van de Wet luchtvaart anders dan bij uitvoering van een vlucht worden voor zover daarvoor geen toepassing kan worden gegeven... BWBR0003404
Artikel 6. Strafbepaling, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Strafbepaling Artikel 6. Strafbepaling • 1. Overtreding van • a. artikel 3, eerste lid of • b. een verbod krachtens artikel 4 is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 62, derde lid, van de Luchtvaartwet ( Stb. 1958, 47). • 2. Overtreding van een voorschrift gegeven krachtens de artikelen 2 of 5 is, voor zover die overtreding uitdrukkelijk als strafbaar feit... BWBR0003404
Artikel 7. Slotbepaling, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Slotbepaling Artikel 7. Slotbepaling Dit besluit treedt in werking twee maanden na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst. BWBR0003404
Artikel 1, Nachtvluchtenregeling Schiphol     Artikel 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder geluidgecertificeerde vliegtuigen: Vliegtuigen die blijkens een verklaring van het bevoegde gezag van de Staat waarin het vliegtuig is geregistreerd, ten minste voldoen aan de in bijlage 16, Volume I (Aircraft Noise), van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Verdrag van Chicago, Trb. 1973, 109) gestelde geluidsn... BWBR0004219
Artikel 2, Nachtvluchtenregeling Schiphol     Artikel 2 • 1. Voor vaste vleugelvliegtuigen is het gebruik van de luchthaven Schiphol gedurende de periode van 23.00 tot 07.00 uur plaatselijke tijd voor opstijgingen en gedurende de periode van 23.00 uur tot 06.00 uur plaatselijke tijd voor landingen op de in de volgende leden vermelde wijze verboden dan wel beperkt. • 2. Voor niet-geluidgecertificeerde vliegtuigen met straaltu... BWBR0004219
Artikel 3, Nachtvluchtenregeling Schiphol     Artikel 3 • 1. Het bepaalde in artikel 2 is niet van toepassing op vliegtuigen die in nood verkeren of ten behoeve van reddingsacties of hulpverlening zijn ingezet. • 2. De minister van Verkeer en Waterstaat kan ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 1, 2 en 3 van artikel 2 : • a. indien sprake is van technische storingen het luchtvaartuig of de luchtvaarttechn... BWBR0004219
  1, 2, 3 ... 223, 224, 225   »