19 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel I, Wijzigingsregeling Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen     Artikel I [Wijzigt de Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen.] BWBR0029661
Artikel II, Wijzigingsregeling Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen     Artikel II De in artikel I bedoelde prijslijsten zullen worden gebruikt met ingang van de 28 e herijking van de maximumprijzen van geneesmiddelen. BWBR0029661
Artikel III, Wijzigingsregeling Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen     Artikel III Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0029661
Artikel 1, Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen     Artikel 1 Als algemeen aanvaarde prijslijsten bij de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen worden respectievelijk voor België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aangewezen: • a. de prijslijst genaamd ‘Tarief voor Specialiteiten’, uitgegeven door de Algemene Pharmaceutische Bond (A.P.B.) te Brussel, en, wat ziekenhuisgeneesmiddelen betref... BWBR0007958
Artikel 2, Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen     Artikel 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0007958
Artikel 3, Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen     Artikel 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen. BWBR0007958
Artikel 1, Wet geneesmiddelenprijzen     Artikel 1 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; • b. geneesmiddel: een geneesmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Geneesmiddelenwet waarvoor een handelsvergunning of een parallelhandelsvergunning geldt die is verleend krachtens de Gen... BWBR0007867
Artikel 2, Wet geneesmiddelenprijzen     Artikel 2 • 1. Bij ministeriële regeling kan voor een geneesmiddel, waarvan de beschikbaarheid voor een ieder naar het oordeel van Onze Minister door de overheid dient te worden gewaarborgd, een maximumprijs worden vastgesteld. De maximumprijs wordt uitgedrukt in een bedrag per daarbij aan te geven hoeveelheid. Op de voorbereiding van de regeling is Afdeling 3.4 van de Algemene wet ... BWBR0007867
Artikel 3, Wet geneesmiddelenprijzen     Artikel 3 • 1. Ten minste tweemaal per jaar onderzoekt Onze Minister of er aanleiding is de in artikel 2, eerste lid , bedoelde regeling te wijzigen. Zonodig past Onze Minister de regeling binnen 90 dagen na het begin van dit onderzoek aan. • 2. Voorts kan Onze Minister op verzoek van degene die het geneesmiddel te koop aanbiedt, verkoopt of krachtens verkoop levert aan een pe... BWBR0007867
Artikel 4, Wet geneesmiddelenprijzen     Artikel 4 Het is verboden een geneesmiddel tegen een hogere prijs dan de maximumprijs te koop aan te bieden, te verkopen of krachtens verkoop te leveren dan wel een hogere prijs dan de maximumprijs in rekening te brengen aan een persoon, een rechtspersoon daaronder begrepen, die ingevolge de Geneesmiddelenwet bevoegd is tot het afleveren van geneesmiddelen aan particuliere gebruikers. BWBR0007867
  1, 2   »