2.050 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 203, 204, 205   »
Artikel 1:1. Definities, Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007     Definities Artikel 1:1. Definities • a. de gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn: Richtlijn nr. 91/414/EEG van de Raad van de Europese Unie van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230); • b. de biocidenrichtlijn: Richtlijn nr. 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 betreffende het op de markt ... BWBR0022969
Artikel 2:1. Het in behandeling nemen van de aanvraag, Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007     Het in behandeling nemen van de aanvraag Artikel 2:1. Het in behandeling nemen van de aanvraag • 1. Een aanvraag tot toelating van een gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 23, lid 1, van de wet wordt door een aanvrager schriftelijk ingediend bij het Ctgb met het aanvraagformulier dat daartoe is vastgesteld. De aanvraag wordt ondertekend en bevat alle gegevens die voor het indienen van deze aanvraag zijn vastgeste... BWBR0022969
Artikel 2:2. Het verder behandelen van de aanvraag, Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007     Het verder behandelen van de aanvraag Artikel 2:2. Het verder behandelen van de aanvraag • 1. Gelijktijdig met de mededeling dat de aanvraag in behandeling is genomen doet het Ctgb een opgave van de verschuldigde samenvattings- en beoordelingskosten. In de opgave geeft het Ctgb een redelijke termijn waarbinnen de kosten moeten zijn voldaan. De aanvraag wordt niet verder behandeld zolang de kosten als in de eerste volzin bed... BWBR0022969
Artikel 2:3. De besluitvorming en bekendmaking van het besluit, Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007     De besluitvorming en bekendmaking van het besluit Artikel 2:3. De besluitvorming en bekendmaking van het besluit • 1. Het Ctgb geeft gelegenheid tot het indienen van een zienswijze door een belanghebbende voor zover de aanvraag als bedoeld in artikel 23 , respectievelijk artikel 44, eerste lid, van de wet , betrekking heeft op een eerste toelating in Nederland; • a. van een gewasbeschermingsmiddel met een nieuwe werkzame s... BWBR0022969
Artikel 2:4. Bijzondere bepalingen bij de aanvraag en aanvraagprocedure, Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007     Bijzondere bepalingen bij de aanvraag en aanvraagprocedure Artikel 2:4. Bijzondere bepalingen bij de aanvraag en aanvraagprocedure • 1. Monsters: Het Ctgb kan de aanvrager verzoeken één of meer monsters binnen een in het verzoek gestelde termijn te overleggen. De aanvraag wordt buitenbehandeling gesteld indien aan het verzoek geen gehoor wordt gegeven en de aanvrager in de gelegenheid is gesteld alsnog het gevraagde binnen een daartoe door he... BWBR0022969
Artikel 3:1. Vereenvoudigde uitbreidingstoelating (op aanvraag), Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007     Vereenvoudigde uitbreidingstoelating (op aanvraag) Artikel 3:1. Vereenvoudigde uitbreidingstoelating (op aanvraag) • 1. Een aanvraag tot uitbreiding van een toepassing van een eerder toegelaten gewasbeschermingsmiddelen als bedoeld in artikel 31 van de wet wordt door een aanvrager ingediend bij het Ctgb met een aanvraagformulier dat daartoe is vastgesteld door het Ctgb en aldaar is te verkrijgen. De aanvraag wordt ondertekend en bev... BWBR0022969
Artikel 3:2. Verlenging van de toelating, Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007     Verlenging van de toelating Artikel 3:2. Verlenging van de toelating • 1. Een aanvraag tot verlenging van de toelating van een gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 39 van de wet wordt door een aanvrager schriftelijk ingediend bij het Ctgb met het vastgestelde aanvraagformulier dat daartoe door het Ctgb is vastgesteld en aldaar is te verkrijgen. De aanvraag wordt ondertekend en bevat alle gegevens die... BWBR0022969
Artikel 3:3. Afgeleide toelating, Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007     Afgeleide toelating Artikel 3:3. Afgeleide toelating • 1. Een aanvraag tot een afgeleide toelating van een gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 32 van de wet wordt door een aanvrager schriftelijk ingediend bij het Ctgb met het aanvraagformulier dat daartoe door het Ctgb is vastgesteld en aldaar is te verkrijgen. De aanvraag wordt ondertekend en bevat alle gegevens die voor het indienen van ee... BWBR0022969
Artikel 3:4. Parallelle toelating, Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007     Parallelle toelating Artikel 3:4. Parallelle toelating • 1. De aanvraag tot een parallelle toelating van een gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 33 van de wet wordt door een aanvrager schriftelijk ingediend bij het Ctgb met het aanvraagformulier dat daartoe is vastgesteld door het Ctgb en aldaar is te verkrijgen. De aanvraag wordt ondertekend en bevat alle gegevens die voor het indienen van d... BWBR0022969
Artikel 3:5. Wederzijdse erkenning van een toelating, Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007     Wederzijdse erkenning van een toelating Artikel 3:5. Wederzijdse erkenning van een toelating • 1. Een aanvraag voor een wederzijdse erkenning van een toelating, als bedoeld in artikel 36 van de wet , wordt door een aanvrager schriftelijk ingediend bij het Ctgb met het aanvraagformulier dat daartoe is vastgesteld door het Ctgb en aldaar is te verkrijgen. De aanvraag wordt ondertekend en bevat alle gegevens die voor het indi... BWBR0022969
  1, 2, 3 ... 203, 204, 205   »