24 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1, Regeling Commissie deskundigen immunisatie militairen 2006     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. de minister: de Minister van Defensie; • b. de wet: de Wet immunisatie militairen . BWBR0020061
Artikel 2, Regeling Commissie deskundigen immunisatie militairen 2006     Artikel 2 • 1. Er is een Commissie deskundigen immunisatie militairen, hierna te noemen de commissie. • 2. De commissie heeft tot taak om op verzoek van de minister advies uit te brengen als bedoeld in artikel 3 van de wet . BWBR0020061
Artikel 3, Regeling Commissie deskundigen immunisatie militairen 2006     Artikel 3 • 1. De commissie bestaat uit zes leden, onder wie de voorzitter. • 2. De commissie laat zich adviseren door drie vaste adviseurs: • a. de Directeur Militaire Gezondheidszorg; • b. het Hoofd van het Infectiebestrijding Coördinatieteam; • c. de Inspecteur-Generaal voor de Gezondheidszorg van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid of een door hem a... BWBR0020061
Artikel 4, Regeling Commissie deskundigen immunisatie militairen 2006     Artikel 4 • 1. De voorzitter wordt door de minister benoemd. • 2. De overige leden worden door de minister benoemd op aanbeveling van de voorzitter. De voorzitter pleegt overleg met de Directeur Militaire Gezondheidszorg alvorens die aanbeveling bij de minister in te dienen. • 3. De benoemingen gelden voor een daarbij te bepalen duur van ten hoogste 5 jaar met de mogelijkh... BWBR0020061
Artikel 5, Regeling Commissie deskundigen immunisatie militairen 2006     Artikel 5 De secretaris wordt, op aanbeveling van de voorzitter, door de Directeur Militaire Gezondheidszorg aangewezen binnen zijn directie. BWBR0020061
Artikel 6, Regeling Commissie deskundigen immunisatie militairen 2006     Artikel 6 • 1. De voorzitter regelt de werkzaamheden van de commissie en roept haar bijeen, zo dikwijls hij zulks in verband met de werkzaamheden nodig acht. • 2. De voorzitter bepaalt de plaats waar de commissie zitting zal houden. BWBR0020061
Artikel 7, Regeling Commissie deskundigen immunisatie militairen 2006     Artikel 7 • 1. De voorzitter kan advies vragen van specialisten en hen zo nodig ter vergadering uitnodigen, zo dikwijls hij dat in verband met de werkzaamheden van de commissie noodzakelijk acht. • 2. De commissie kan de stafartsen van de Operationele Commando’s en de stafarts van de Koninklijke Marechaussee verzoeken de commissie periodiek dan wel incidenteel gegevens toe te z... BWBR0020061
Artikel 8, Regeling Commissie deskundigen immunisatie militairen 2006     Artikel 8 • 1. Alvorens de commissie een advies vaststelt, stelt de voorzitter de adviseurs, bedoeld in artikel 3, tweede lid , in de gelegenheid hun visie aan de commissie kenbaar te maken. • 2. De commissie brengt slechts adviezen uit, die de instemming hebben van ten minste vijf leden. BWBR0020061
Artikel 9, Regeling Commissie deskundigen immunisatie militairen 2006     Artikel 9 • 1. De commissie brengt schriftelijk aan de minister advies uit. Het advies is met redenen omkleed en omvat mede de wijze van uitvoering van de immunisatie. • 2. De commissie is bevoegd uit eigen hoofde aan de minister voorstellen te doen met betrekking tot het opleggen, het wijzigen of het intrekken van een verplichting als bedoeld in artikel 3 van de wet . Deze vo... BWBR0020061
Artikel 10, Regeling Commissie deskundigen immunisatie militairen 2006     Artikel 10 Ten behoeve van elke immunisatie van militairen die op basis van vrijwilligheid geschiedt, geeft de commissie op verzoek van de minister schriftelijk advies, dat mede betrekking heeft op de wijze van uitvoering van die immunisatie. De artikelen 7, eerste lid , 8 en 9, tweede lid , zijn bij dit advies van overeenkomstige toepassing. BWBR0020061
  1, 2, 3   »