455 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 44, 45, 46   »
Artikel 1, Wet inrichting landelijk gebied     Artikel 1 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • – blok: geheel van in een herverkaveling begrepen onroerende zaken; • – Dienst landelijk gebied: Dienst landelijk gebied van het Ministerie van Economische Zaken; • – eigenaar: degene die eigenaar is van een tot het blok behorende onroerende zaak en degene aan wie een recht v... BWBR0020748
Artikel 2, Wet inrichting landelijk gebied     Artikel 2 • 1. Gedeputeerde staten kunnen de op grond van de hoofdstukken 4 tot en met 8 van deze wet aan hen toekomende bevoegdheden delegeren aan een bestuurscommissie als bedoeld in artikel 81, eerste lid, van de Provinciewet , of aan een ander orgaan. • 2. De Dienst landelijk gebied staat desgevraagd gedeputeerde staten en andere openbare lichamen bij: • a. in... BWBR0020748
Artikel 16, Wet inrichting landelijk gebied     Artikel 16 Landinrichting strekt tot verbetering van de inrichting van het landelijke gebied overeenkomstig de functies van dat gebied, zoals deze in het kader van de ruimtelijke ordening zijn aangegeven. BWBR0020748
Artikel 17, Wet inrichting landelijk gebied     Artikel 17 • 1. Gedeputeerde staten kunnen besluiten tot toepassing van landinrichting door vaststelling van een inrichtingsplan. • 2. Een inrichtingsplan bevat in ieder geval: • a. de begrenzing van het in te richten gebied; • b. een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de te treffen maatregelen en voorzieningen; • c. in voorkomend geval een aanduiding van... BWBR0020748
Artikel 18, Wet inrichting landelijk gebied     Artikel 18 • 1. Op de voorbereiding van het inrichtingsplan of van een wijziging daarvan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. • 2. Voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerp van het inrichtingsplan of van het ontwerp van een wijziging van het inrichtingsplan, voeren gedeputeerde staten daaromtrent overleg met burgemeester en wethouders va... BWBR0020748
Artikel 20, Wet inrichting landelijk gebied     Artikel 20 Voor zover een inrichtingsplan als een van de maatregelen en voorzieningen, bedoeld in artikel 17, tweede lid, onderdeel b , voorziet in herverkaveling, kan dat inrichtingsplan ten aanzien van die herverkaveling niet meer worden gewijzigd nadat het ontwerp van het ruilplan overeenkomstig artikel 64, eerste lid , ter inzage is gelegd. BWBR0020748
Artikel 22, Wet inrichting landelijk gebied     Artikel 22 • 1. Indien gedeputeerde staten het ten behoeve van de voorbereiding van landinrichting nodig achten dat grond wordt betreden of daarop graafwerkzaamheden of metingen worden verricht of tekens worden gesteld, staat de eigenaar van de grond of degene aan wie een beperkt recht of gebruiksrecht toebehoort waaraan de grond is onderworpen dit toe. • 2. Voor zover een belang... BWBR0020748
Artikel 23, Wet inrichting landelijk gebied     Artikel 23 • 1. Geen wijziging wordt gebracht in de rechten en in de gebruikstoestand ten aanzien van: • a. begraafplaatsen, crematoria en bewaarplaatsen als bedoeld in onderscheidenlijk de artikelen 23 , 49 en 62, eerste lid, onder c, van de Wet op de lijkbezorging ; • b. gesloten begraafplaatsen dan wel graven of grafkelders als bedoeld in artikel 85 van de ... BWBR0020748
Artikel 24, Wet inrichting landelijk gebied     Artikel 24 Indien in het in te richten gebied, zoals dat wordt begrensd in het inrichtingsplan, gronden zijn gelegen ten aanzien waarvan uit anderen hoofde dan deze wet door een tot het Rijk behorend bestuursorgaan besluitvorming wordt voorbereid of heeft plaatsgevonden omtrent de aanleg van een infrastructurele voorziening van nationaal of regionaal belang, geschiedt de voorbereiding en vastst... BWBR0020748
Artikel 25, Wet inrichting landelijk gebied     Artikel 25 Voorafgaand aan de vaststelling van het inrichtingsplan voeren gedeputeerde staten overleg omtrent de voorgenomen landinrichting met het bestuursorgaan, bedoeld in artikel 24 . BWBR0020748
  1, 2, 3 ... 44, 45, 46   »