269 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 25, 26, 27   »
Artikel 1, Vaststellingsbesluit tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.     Artikel 1 De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in werking met ingang van 1 januari 2002, met dien verstande dat: • a. de artikelen 3 , 4 en 5 , voorzover het betreft de Sociale verzekeringsbank, in werking treden met ingang van 1 januari 2003; • b. de artikelen 21, onderdeel f , 28 en 29 , voorzover het betreft aanvragen van ui... BWBR0013178
Artikel 2, Vaststellingsbesluit tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.     Artikel 2 De Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in werking met ingang van 1 januari 2002, met dien verstande dat: • a. de artikelen 2 , 10 , 17 , 19 , 21 , 22 , 24 , 25 , 27 , 28 , 42 , 43 , 60 , 61 , 62 , 64 , 66 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 90 en 91 van de Arbeidsv... BWBR0013178
Artikel 3, Vaststellingsbesluit tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.     Artikel 3 Het Tijdelijk besluit samenwerking CWI vervalt met ingang van 1 januari 2002. BWBR0013178
Artikel I, Wijzigingsregeling Regeling SUWI (eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)     Artikel I [Wijzigt de Regeling SUWI.] BWBR0023968
Artikel II, Wijzigingsregeling Regeling SUWI (eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)     Artikel II Artikel 5.22 van de Regeling SUWI , zoals dit luidt na de inwerkingtreding van deze regeling, is van toepassing op de wijze van verantwoording over de gegevensverwerking over het kalenderjaar 2007. BWBR0023968
Artikel III, Wijzigingsregeling Regeling SUWI (eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)     Artikel III Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 september 2008. BWBR0023968
Artikel 1. Begrippen, Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Analyse, Programmering en Signalering 2012     Begrippen Artikel 1. Begrippen In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. de directie: de directie Analyse, Programmering en Signalering van de inspectie; • b. de directeur: de directeur van de directie Analyse, Programmering en Signalering; • c. operationele directies: de directies Arbeidsmarktfraude, Arbeidsomstandigheden, Major Hazard Control, O... BWBR0031926
Artikel 2. Organisatie directie, Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Analyse, Programmering en Signalering 2012     Organisatie directie Artikel 2. Organisatie directie • 1. De directie bestaat uit de volgende afdelingen: • a. de afdeling Beleidsondersteuning; • b. de afdeling Communicatie; • c. de afdeling Onderzoek & Analyse A; • d. de afdeling Onderzoek & Analyse B; • e. de afdeling Programmering & Projecten A; • f. de afdeling Programmering & Projecten B. • 2. Aan het ... BWBR0031926
Artikel 3. Verantwoordelijkheden afdelingshoofden, Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Analyse, Programmering en Signalering 2012     Verantwoordelijkheden afdelingshoofden Artikel 3. Verantwoordelijkheden afdelingshoofden De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de volgende algemene taken: • a. het leiding geven aan de eigen afdeling, waaronder begrepen de HRM-taken ten aanzien van de medewerkers, de coaching van de medewerkers en het bevorderen van de sociale cohesie van de eigen afdeling; • b. het afleggen van verantwoording en het rapporter... BWBR0031926
Artikel 4. Verantwoordelijkheden afdeling Beleidsondersteuning, Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Analyse, Programmering en Signalering 2012     Verantwoordelijkheden afdeling Beleidsondersteuning Artikel 4. Verantwoordelijkheden afdeling Beleidsondersteuning De afdeling Beleidsondersteuning is verantwoordelijk voor de volgende taken: • a. het coördineren van de beleidsontwikkeling en -uitvoering van de inspectie met de beleidsontwikkeling en -uitvoering van de andere onderdelen van het ministerie en van andere ministeries; • b. het faciliteren van het signaleringsproces b... BWBR0031926
  1, 2, 3 ... 25, 26, 27   »