16 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ     Artikel 1 • 1. Voor de toepassing van de Participatiewet , de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt met een Nederlander gelijkgesteld de vreemdeling die, na rechtmatig in Nederland verblijf te hebben gehouden in de zin van ... BWBR0009576
Artikel 1a, Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ     Artikel 1a Dit besluit berust mede op artikel 11, derde lid, van de Participatiewet . BWBR0009576
Artikel 1. Definities, Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998     Definities Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: • a. ANW: Algemene nabestaandenwet ; • b. AOW: Algemene Ouderdomswet ; • c. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers ; • d. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ; • e. TW: ... BWBR0009280
Artikel 2. Toepassingsgebied, Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998     Toepassingsgebied Artikel 2. Toepassingsgebied Dit besluit is van toepassing op registraties in de zin van: • a. artikel 3, vierde lid, onderdeel d, van de Participatiewet ; • b. artikel 3, vierde lid, onderdeel d, van de ANW ; • c. artikel 1, vijfde lid, onderdeel d, van de AOW ; • d. artikel 3, vierde lid, onderdeel d, van de IOAW ; • e. artikel 3, vierde lid, onderdeel ... BWBR0009280
Artikel 3. Aangewezen registraties, Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998     Aangewezen registraties Artikel 3. Aangewezen registraties • 1. Als registraties als bedoeld in artikel 2 worden aangewezen de registratie als: • a. duurzame gezamenlijke huishouding op grond van: • 1. de Wet langdurige zorg ; • 2. de Wet inkomstenbelasting 2001 ; • 3. de Wet op de loonbelasting 1964 ; • 4. de Wet op de studiefinanciering ; • 4a... BWBR0009280
Artikel 4. Bijzondere bepalingen in verband met de Participatiewet , AOW , IOAW , IOAZ , IOW , TW , Wajong , WAO , WAZ , Wet WIA , Wmo 2015 en ZW , Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998     Bijzondere bepalingen in verband met de Participatiewet , AOW , IOAW , IOAZ , IOW , TW , Wajong , WAO , WAZ , Wet WIA , Wmo 2015 en ZW Artikel 4. Bijzondere bepalingen in verband met de Participatiewet , AOW , IOAW , IOAZ , IOW , TW , Wajong , WAO , WAZ , Wet WIA , Wmo 2015 en ZW Voor de toepassing van artikel 3, tweede tot en met vijfde lid, van de Participatiewet , artikel 1, derde tot en met zevende lid, van de AOW , artikel 3, tweede tot en met zesde li... BWBR0009280
Artikel 5. Bijzondere bepaling in verband met de ANW, Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998     Bijzondere bepaling in verband met de ANW Artikel 5. Bijzondere bepaling in verband met de ANW Voor de toepassing van artikel 3, tweede tot en met zesde lid, van de ANW wordt voor de vaststelling van het recht op nabestaandenuitkering een registratie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking genomen indien deze: • a. bestaat op de dag van overlijden van degene met wie een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd dan wel in de per... BWBR0009280
Artikel 5a. Grondslag besluit, Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998     Grondslag besluit Artikel 5a. Grondslag besluit Dit besluit berust mede op artikel 3, vijfde lid, van de Participatiewet en artikel 2, zesde lid, van de IOW . BWBR0009280
Artikel 6. Inwerkingtreding, Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998     Inwerkingtreding Artikel 6. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de artikelen XVII tot en met XXXII van het bij koninklijke boodschap van 29 september 1997 ingediende voorstel van wet houdende nadere wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening , eenvormige definiĆ«ring van... BWBR0009280
Artikel 7. Citeertitel, Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998     Citeertitel Artikel 7. Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998. BWBR0009280
  1, 2   »