69 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »
Artikel 1, Regeling bloed- of tussenproducten 'het Nederlandse Rode Kruis'     Artikel 1 Als een ander rechtspersoon, bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, onder c , en 13, eerste lid onder d, van de Wet inzake bloedvoorziening , wordt aangewezen de vereniging ’het Nederlandse Rode Kruis’, gevestigd te Den Haag. BWBR0011026
Artikel 2, Regeling bloed- of tussenproducten 'het Nederlandse Rode Kruis'     Artikel 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0011026
Artikel 1, Aanwijzing ambtenaren opsporing strafbare feiten bloedvoorziening     Artikel 1 Met de opsporing van de bij de Wet inzake bloedvoorziening strafbaar gestelde feiten zijn belast de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane. BWBR0016262
Artikel 2, Aanwijzing ambtenaren opsporing strafbare feiten bloedvoorziening     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0016262
Artikel 1, Wet inzake bloedvoorziening     Artikel 1 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; • b. Bloedvoorzieningsorganisatie: de krachtens artikel 3, eerste lid , aangewezen rechtspersoon; • c. rechtspersonen die producten niet gebruiken voor toediening aan de mens: rechtspersonen: • 1°. di... BWBR0009079
Artikel 2, Wet inzake bloedvoorziening     Artikel 2 • 1. Onze Minister stelt met het oog op een doeltreffende en doelmatige bloedvoorziening telkens voor een periode van drie jaar een plan vast. Uitgangspunten daarbij zijn dat • a. gestreefd wordt naar landelijke zelfvoorziening met vrijwillig en om niet gegeven bloed dat zonder winstoogmerk bewerkt en geleverd wordt, en • b. de organisatie ten behoeve van zodanig... BWBR0009079
Artikel 3, Wet inzake bloedvoorziening     Artikel 3 • 1. Onze Minister wijst één rechtspersoon aan die ter uitvoering van het plan, bedoeld in artikel 2 , tot taak heeft: • a. het jaarlijks ramen van de behoefte aan bloed, tussenproducten en bloedproducten; • b. het inzamelen van bloed; • c. het bereiden van tussenproducten en bloedproducten uit het ingezamelde bloed, alsmede het bewaren, verpakken, et... BWBR0009079
Artikel 4, Wet inzake bloedvoorziening     Artikel 4 • 1. Het is aan anderen dan de Bloedvoorzieningsorganisatie verboden bloed in te zamelen. • 2. Het is verboden aan een donor andere dan door hem in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden. BWBR0009079
Artikel 1, Besluit erkenning universitaire opleiding scheikunde i.c.m. enkele specifieke opleidingen als gelijkwaardig aan universitaire opleiding geneeskunde of biologie     Artikel 1 Als gelijkwaardig aan een universitaire opleiding op het gebied van geneeskunde of biologie wordt erkend: een universitaire opleiding op het gebied van scheikunde in combinatie met opleidingen en trainingen in het kader van bloedbankkunde, immunologie, hematologie, epidemiologie en toxicologie. BWBR0036656
Artikel 2, Besluit erkenning universitaire opleiding scheikunde i.c.m. enkele specifieke opleidingen als gelijkwaardig aan universitaire opleiding geneeskunde of biologie     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2015. BWBR0036656
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »