3.417 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 340, 341, 342   »
Artikel 1, Regeling geluidwerende voorzieningen 1997     Artikel 1 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder: • a. minister: wat de burgerluchtvaart betreft: de Minister van Verkeer en Waterstaat; wat de militaire luchtvaart betreft: de Minister van Defensie; • b. geluidsgevoelige ruimten van woningen: ruimten binnen woningen voor zover die kennelijk duurzaam als slaap-, woon- of eetkamer worden gebruikt of voor een zodanig geb... BWBR0008540
Artikel 2, Regeling geluidwerende voorzieningen 1997     Artikel 2 • 1. Tenzij in deze regeling anders is bepaald, worden op ’s rijks kosten geluidwerende voorzieningen aangebracht aan geluidsgevoelige ruimten van: • a. een woning die: • 1º. op het tijdstip van vaststelling van de geluidszone in Ke of van de geluidscontour Schiphol daarbinnen reeds aanwezig is, of nog niet aanwezig is maar waarvoor de vergunning voor het bouw... BWBR0008540
Artikel 3, Regeling geluidwerende voorzieningen 1997     Artikel 3 Geluidwerende voorzieningen worden niet aangebracht aan de in artikel 2, eerste lid , bedoelde woningen, wanneer ten tijde van de bekendmaking van het isolatieprogramma, bedoeld in artikel 12, eerste lid : • a. vast staat dat de geluidsgevoelige ruimten van de betreffende woningen reeds voldoen aan artikel 19 , dan wel aan overeenkomstige eisen hadden moeten voldoen op... BWBR0008540
Artikel 4, Regeling geluidwerende voorzieningen 1997     Artikel 4 Geluidwerende voorzieningen worden niet aangebracht aan de in artikel 2, tweede lid , bedoelde woningen, wanneer ten tijde van de bekendmaking van het isolatieprogramma, bedoeld in artikel 15, eerste lid : • a. vaststaat dat de slaapkamers van de desbetreffende woningen reeds voldoen aan artikel 20 ; • b. vaststaat dat zij onteigend maar nog bewoond zijn, dan we... BWBR0008540
Artikel 5, Regeling geluidwerende voorzieningen 1997     Artikel 5 • 1. Indien uit het onderzoek blijkt dat: • a. de waarde van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van de geluidsgevoelige ruimten van een woning, bedoeld in artikel 2, eerste lid , meer dan 2 dB(A) lager is dan de waarde die bereikt had moeten worden op grond van de geluidweringsvoorschriften ingevolge de Woningwet 1962 of de Woningwet ,... BWBR0008540
Artikel 6, Regeling geluidwerende voorzieningen 1997     Artikel 6 • 1. Indien uit het onderzoek blijkt dat met betrekking tot de geluidsgevoelige ruimten, bedoeld in artikel 2, eerste lid , of de bereikbaarheid van die ruimten, niet is voldaan aan de technische voorschriften voor bestaande bouw als opgenomen in het Bouwbesluit 2003 , wordt niet tot het van rijkswege aanbrengen van geluidwerende voorzieningen overgegaan voordat bedoel... BWBR0008540
Artikel 7, Regeling geluidwerende voorzieningen 1997     Artikel 7 Indien de kosten van het aanbod, bedoeld in artikel 14, derde lid , hoger zijn dan de kosten bedoeld in artikel 13, derde lid, onderdeel d , wordt niet tot het van rijkswege aanbrengen van geluidwerende voorzieningen overgegaan, tenzij de eigenaar van de woning het verschil voor zijn rekening neemt. BWBR0008540
Artikel 8, Regeling geluidwerende voorzieningen 1997     Artikel 8 Indien uit het onderzoek blijkt dat: • a. de eigenaar van de in artikel 2, tweede lid , bedoelde woningen is aangeschreven tot het op zijn kosten treffen van voorzieningen als bedoeld in hoofdstuk III, afdeling 2, van de Woningwet ; • b. die voorzieningen verband houden met het kunnen aanbrengen van geluidwerende voorzieningen krachtens deze regeling, en • c... BWBR0008540
Artikel 9, Regeling geluidwerende voorzieningen 1997     Artikel 9 • 1. Indien uit het onderzoek blijkt dat met betrekking tot de slaapkamers, bedoeld in artikel 2, tweede lid , of de bereikbaarheid van die slaapkamers, niet is voldaan aan de technische voorschriften voor bestaande bouw als opgenomen in het Bouwbesluit 2003 , wordt niet tot het van rijkswege aanbrengen van geluidwerende voorzieningen overgegaan voordat bedoelde slaapk... BWBR0008540
Artikel 10, Regeling geluidwerende voorzieningen 1997     Artikel 10 Indien de kosten van het aanbod, bedoeld in artikel 17, derde lid , hoger zijn dan de kosten, bedoeld in artikel 16, derde lid, onderdeel d , wordt niet tot het van rijkswege aanbrengen van geluidwerende voorzieningen overgegaan, tenzij de eigenaar van de woning het verschil voor zijn rekening neemt. BWBR0008540
  1, 2, 3 ... 340, 341, 342   »