1.754 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 174, 175, 176   »
Artikel 1, Aanwijzing COTG als instantie vaststelling beleidsregels stimulansopbrengsten apotheekhoudenden     Artikel 1 Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (Cotg) stelt voor prestaties van personen en instellingen, die in artikel 2 , aanhef en onder a, van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 als orgaan voor gezondheidszorg zijn aangewezen, zodanige beleidsregels vast dat de stimulansopbrengsten dekking geven aan de praktijkkosten en/of het inkomen van apotheekhoudenden. Hierbij wordt uit... BWBR0010679
Artikel 2, Aanwijzing COTG als instantie vaststelling beleidsregels stimulansopbrengsten apotheekhoudenden     Artikel 2 In de bedoelde beleidsregels ter uitvoering van onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg bij het onbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt. BWBR0010679
Artikel 3, Aanwijzing COTG als instantie vaststelling beleidsregels stimulansopbrengsten apotheekhoudenden     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0010679
Artikel 1, Aanwijzing inzake tarievenbeleid 2000 en volgende jaren farmaceutische zorg     Artikel 1 Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (Cotg) stelt voor prestaties van personen en instellingen, die in artikel 2 , aanhef en onder a, van het besluit werkingssfeer WTG 1992 als orgaan voor gezondheidszorg zijn aangewezen, zodanige beleidsregels vast dat de inkoopvergoeding structureel met ingang van 1 januari 2000 neerwaarts wordt aangepast met 6,82% teneinde een opbren... BWBR0010860
Artikel 2, Aanwijzing inzake tarievenbeleid 2000 en volgende jaren farmaceutische zorg     Artikel 2 Met het oog op de in artikel 1 genoemde aanpassing neemt het Cotg generieke maatregelen. Het Cotg treft een voorziening waardoor onevenredig nadeel bij individuele apotheekhoudenden als gevolg van de in artikel 1 bedoelde verlaging van de inkoopvergoeding wordt bestreden. Daartoe maximeert het Cotg de hoogte van de korting op de inkoopvergoeding tot ten hoogste f 15,- (excl. b... BWBR0010860
Artikel 3, Aanwijzing inzake tarievenbeleid 2000 en volgende jaren farmaceutische zorg     Artikel 3 In de bedoelde beleidsregels ter uitvoering van de onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt. BWBR0010860
Artikel 4, Aanwijzing inzake tarievenbeleid 2000 en volgende jaren farmaceutische zorg     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0010860
Artikel 1, Aanwijzing inzake korting 2000 op de aanvaardbare kosten van de algemene ziekenhuizen     Artikel 1 • 1. Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (Cotg) stelt voor de prestaties van instellingen, die in artikel 1, onderdeel A, onder 1 (ziekenhuizen), van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 als organen voor gezondheidszorg zijn aangewezen, en voor zover het organen betreft waarop FB-beleidsregels van toepassing zijn de beleidsregels vast, zodanig dat op de aanvaa... BWBR0010905
Artikel 2, Aanwijzing inzake korting 2000 op de aanvaardbare kosten van de algemene ziekenhuizen     Artikel 2 In de in het eerste artikel bedoelde beleidsregels ter uitvoering van onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt. BWBR0010905
Artikel 3, Aanwijzing inzake korting 2000 op de aanvaardbare kosten van de algemene ziekenhuizen     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0010905
  1, 2, 3 ... 174, 175, 176   »