14 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen     Artikel 1 • 1. In deze wet wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; • b. instelling: • 1°. een instelling in de zin van de Wet toelating zorginstellingen ; • 2°. elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin gezondheidszorg wordt verleend en dat wordt gefin... BWBR0007920
Artikel 2, Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen     Artikel 2 • 1. De zorgaanbieder stelt voor elke door hem in stand gehouden instelling een cliëntenraad in, die binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt. • 2. De zorgaanbieder regelt schriftelijk: • a. het aantal leden van de cliëntenraad, de wijze van benoeming, welke personen tot ... BWBR0007920
Artikel 3, Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen     Artikel 3 • 1. De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de instelling betreft, inzake: • a. een wijziging van de doelstelling of de grondslag; • b. het overdragen van de zeggenschap of het aangaan van een concentratie als omschreven in de Mededingingswet of het aangaan of verbreken... BWBR0007920
Artikel 4, Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen     Artikel 4 • 1. De zorgaanbieder neemt geen van een schriftelijk door de cliëntenraad uitgebracht advies afwijkend besluit dan nadat daarover, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, ten minste eenmaal met de cliëntenraad overleg is gepleegd. • 2. Ten aanzien van de onderwerpen, genoemd in artikel 3, eerste lid, onder i tot en met m , neemt de zorgaanbieder, behoudens voo... BWBR0007920
Artikel 5, Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen     Artikel 5 • 1. De zorgaanbieder verstrekt de cliëntenraad tijdig en, desgevraagd, schriftelijk alle inlichtingen en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. • 2. De zorgaanbieder verstrekt de cliëntenraad voorts ten minste eenmaal per jaar mondeling of schriftelijk algemene gegevens omtrent het beleid dat in het verstreken tijdvak is gevoer... BWBR0007920
Artikel 6, Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen     Artikel 6 • 1. De zorgaanbieder kan aan de cliëntenraad schriftelijk verder gaande bevoegdheden dan de in deze wet genoemde toekennen. Een zodanig besluit wordt schriftelijk aan de cliëntenraad medegedeeld. • 2. De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen over een voornemen een besluit te nemen als bedoeld in het eerste lid en over het voorne... BWBR0007920
Artikel 7, Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen     Artikel 7 • 1. Indien de zorgaanbieder een rechtspersoon is als bedoeld in artikel 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voorzien de statuten in een regeling die waarborgt dat de cliënten invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van het bestuur. De bedoelde regeling houdt ten minste in dat één bestuurslid wordt benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad of cliëntenr... BWBR0007920
Artikel 8, Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen     Artikel 8 De zorgaanbieder stelt jaarlijks een schriftelijk verslag op over de wijze waarop ten aanzien van de instelling deze wet is toegepast. BWBR0007920
Artikel 9, Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen     Artikel 9 • 1. De zorgaanbieder maakt binnen tien dagen na vaststelling openbaar: • a. het jaarverslag; • b. op schrift gestelde uitgangspunten voor het beleid, waaronder begrepen de algemene criteria, welke bij de zorgverlening worden gehanteerd; • c. de notulen en de besluitenlijst van de vergaderingen van het bestuur, voor zover deze algemene beleidszaken betreff... BWBR0007920
Artikel 10, Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen     Artikel 10 • 1. De zorgaanbieder stelt in overeenstemming met de cliëntenraad of cliëntenraden een uit drie leden bestaande commissie van vertrouwenslieden in, waarvan een lid door hem wordt aangewezen, een lid door de cliëntenraad of cliëntenraden kan worden aangewezen en een lid door de beide andere leden wordt aangewezen, of wijst een door een of meer cliëntenorganisaties en een... BWBR0007920
  1, 2   »