130 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 11, 12, 13   »
Artikel 1, Besluit aanwijzing en machtiging medewerkers Belastingdienst ex Wid en Wet MOT     Artikel 1 Met ingang van 24 november 2007 zijn de controlemedewerkers van de Belastingdienst/Holland-Midden Unit Mot belast met het toezicht op de naleving van de artikelen 7 en 8 van de Wet identificatie bij dienstverlening en artikel 9 van de Wet melding ongebruikelijke transacties , als bedoeld in de artikelen 8a, eerste lid, onderdelen d en k , en 9, tweede lid, onderdelen d e... BWBR0023961
Artikel 2, Besluit aanwijzing en machtiging medewerkers Belastingdienst ex Wid en Wet MOT     Artikel 2 De volgende functionarissen zijn gemandateerd om besluiten te nemen en gemachtigd om te handelen namens ‘Onze Minister’ ter uitvoering van artikel 5a, eerste lid, van het Besluit : de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Holland-Midden. BWBR0023961
Artikel 1. Definities, Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD     Definities Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: • a. bevoegdheid: de bevoegdheid tot het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht , tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en tot het verrichten van ander (rechts)handelingen. • b. mandaat: de bevoegdheid bedoeld in artikel 10.1 van de Algemene wet bestuu... BWBR0027205
Artikel 2. Mandaat, Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD     Mandaat Artikel 2. Mandaat • 1. De Minister verleent mandaat aan de voorzitter om alle hem toekomende bevoegdheden uit de Wet Politiegegevens , het Besluit politiegegevens en het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten uit te oefenen. • 2. De Minister verleent mandaat aan de overige leden van het managementteam van de FIOD-ECD om bij ontstentenis van de voo... BWBR0027205
Artikel 3. Ondermandaat, Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD     Ondermandaat Artikel 3. Ondermandaat • 1. De gemandateerde kan, behoudens de in het vierde lid bedoelde uitzonderingen, ondermandaat verlenen voor met name te noemen bevoegdheden aan medewerkers van de FIOD-ECD, voor zover deze de aan betrokkene opgedragen taak rechtstreeks aangaat. • 2. In bijzondere gevallen kan de gemandateerde, behoudens de in het vierde lid bedoelde uitzonderingen, onder... BWBR0027205
Artikel 4. Instructies, Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD     Instructies Artikel 4. Instructies De voorzitter en degenen aan wie verder (onder)mandaat is verleend volgen de algemene en bijzondere instructies van de Minister op. De voorzitter draagt zorg voor het treffen van de maatregelen bedoeld in artikel 4, eerste, tweede en derde lid, WPG en onderhoudt een systeem van autorisaties dat voldoet aan de eisen van zorgvuldigheid en evenredigheid. BWBR0027205
Artikel 5. Ondertekening, Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD     Ondertekening Artikel 5. Ondertekening Besluiten en (rechts)handelingen genomen of verricht krachtens bij dit besluit verleend mandaat worden ondertekend als volgt: “De Minister van Financiën, namens deze” (volgt naam en functie van de ondertekenaar). BWBR0027205
Artikel 6. Verslag, Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD     Verslag Artikel 6. Verslag Van de krachtens dit besluit genomen besluiten en verrichte (rechts)handelingen wordt verslag gedaan als onderdeel van het jaarverslag of eerder zodra daartoe aanleiding is. BWBR0027205
Artikel 7. Slotbepaling, Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD     Slotbepaling Artikel 7. Slotbepaling • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 17 juli 2009 en ligt ter inzage bij de afdeling Vaktechniek & Kennismanagement van de Belastingdienst/FIOD-ECD. • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD. BWBR0027205
Artikel 1, Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens     Artikel 1 Als wetgeving, genoemd in artikel 4: 2, tweede lid, van het Besluit politiegegevens , wordt aangewezen: Wet milieubeheer Europese Verordening Overbrengen Afvalstoffen ( Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van Europese Gemeenschappen van 1 februari 1993) Bestrijdingsmiddelenwet 1962 Wet vervoer gevaarlijke stoffen Waterwet Wet inzake luchtverontreiniging ... BWBR0023530
  1, 2, 3 ... 11, 12, 13   »