8.152 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 814, 815, 816   »
Artikel 5, Besluit kwaliteitseisen en monitoring water     Artikel 5 • 1. De kwaliteitsdoelstelling water voor zalmachtigen onderscheidenlijk water voor karperachtigen is het geheel van daarop onderscheidenlijk betrekking hebbende normen zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage III . • 2. Aan de in het eerste lid bedoelde kwaliteitsdoelstellingen is een termijn verbonden van vijf jaar, beginnende op het tijdstip waar... BWBR0003633
Artikel 6, Besluit kwaliteitseisen en monitoring water     Artikel 6 Een oppervlaktewaterlichaam waaraan één van de in artikel 5 bedoelde kwaliteitsdoelstellingen is verbonden, dient te worden onderzocht met een minimumfrequentie als aangegeven in bijlage III ten aanzien van de in die bijlage aangegeven parameters en op de wijze als aangegeven in bijlage V . BWBR0003633
Artikel 7, Besluit kwaliteitseisen en monitoring water     Artikel 7 • 1. De kwaliteitsdoelstelling schelpdierwater is het geheel van normen zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage IV . • 2. Aan de in het eerste lid bedoelde kwaliteitsdoelstelling is een termijn verbonden van zes jaar, beginnende op het tijdstip waarop in een plan als bedoeld in de artikelen 4.1 , 4.4 en 4.6 van de Waterwet voor de in het... BWBR0003633
Artikel 8, Besluit kwaliteitseisen en monitoring water     Artikel 8 • 1. Een oppervlaktewaterlichaam waaraan de in artikel 7 bedoelde kwaliteitsdoelstelling is verbonden, dient te worden onderzocht met een minimumfrequentie als aangegeven in bijlage IV ten aanzien van de in die bijlage aangegeven parameters en op de wijze als aangegeven in bijlage V . • 2. De gegevens die uit het in het eerste lid bedoelde onderzoek zijn ... BWBR0003633
Artikel 9, Besluit kwaliteitseisen en monitoring water     Artikel 9 • 1. Binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar dienen de gegevens die zijn verkregen uit het in het kalenderjaar verrichte onderzoek als bedoeld in artikelen 2 , 4, eerste lid , 6 en 8 te worden getoetst aan de desbetreffende kwaliteitsdoelstelling met inachtneming van de terzake gestelde voorschriften in de bijlagen I tot en met IV . • ... BWBR0003633
Artikel 10, Besluit kwaliteitseisen en monitoring water     Artikel 10 De verplichtingen, bedoeld in de artikelen 2 , 4 , 6 , 8 en 9 rusten op het overheidsorgaan dat ingevolge de Waterwet bevoegd is tot het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 6.2 van die wet . BWBR0003633
Artikel 11, Besluit kwaliteitseisen en monitoring water     Artikel 11 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit kwaliteitseisen en monitoring water. • 2. Het treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0003633
Artikel 1, Regelen met betrekking tot grenswaarden voor kwik     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. verwerken van kwik: elk industrieel proces waarbij kwik of kwikbevattende stoffen worden vervaardigd of gebruikt, of waarbij kwik of kwikbevattende stoffen vrijkomen; • b. lozen: brengen van: • 1°. stoffen in een oppervlaktewaterlichaam; • 2°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar hemelwaterstelsel... BWBR0003958
Artikel 1a, Regelen met betrekking tot grenswaarden voor kwik     Artikel 1a Deze regeling berust op artikel 6.3 van het Waterbesluit en artikel 8.40, eerste lid , in samenhang met artikel 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer . BWBR0003958
Artikel 2, Regelen met betrekking tot grenswaarden voor kwik     Artikel 2 Ten aanzien van een bedrijf dat kwik verwerkt, geldt voor het lozen van kwik als ten hoogste toelaatbare gewichtshoeveelheid de grenswaarde die overeenkomt met de waarde die het resultaat is van de toepassing van de beste bestaande technieken. Daarbij geldt ten aanzien van een bedrijf, behorende tot een van de in de bij dit besluit behorende bijlage I vermelde bedrijfstakken de ... BWBR0003958
  1, 2, 3 ... 814, 815, 816   »