988 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 97, 98, 99   »
Artikel 1, Wijziging Besluit asbestwegen WMS     Artikel 1 Het verbod om een weg die asbest bevat, voorhanden te hebben, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit asbestwegen Wms , is ten aanzien van wegen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van dat besluit, niet van toepassing tot 1 juli 2002. BWBR0012421
Artikel 2, Wijziging Besluit asbestwegen WMS     Artikel 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0012421
Artikel I, Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (locatiewijziging en verkorting vergunningprocedure introductie in het milieu)     Artikel I [Wijzigt het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen.] BWBR0014685
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (locatiewijziging en verkorting vergunningprocedure introductie in het milieu)     Artikel II Op de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 23 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen die is ingediend voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, wordt beslist overeenkomstig het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen , zoals dat luidde onmiddellijk voorafgaand aan het tijdst... BWBR0014685
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (locatiewijziging en verkorting vergunningprocedure introductie in het milieu)     Artikel III Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sedert de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0014685
Artikel 1, Regeling bepalingsmethoden organisch-halogeengehalte van brandstoffen     Artikel 1 • 1. Het gehalte aan polychloorbifenylen in brandstoffen of grondstoffen voor brandstoffen wordt gemeten volgens de in bijlage A bij deze regeling aangegeven methode. • 2. Het gehalte aan organische halogeenverbindingen wordt gemeten volgens de in bijlage B bij deze regeling aangegeven methode. BWBR0004524
Artikel 2, Regeling bepalingsmethoden organisch-halogeengehalte van brandstoffen     Artikel 2 Indien door onderzoek van vloeibare brandstoffen of grondstoffen voor brandstoffen het gehalte aan polychloorbifenylen of organische halogeenverbindingen moet worden vastgesteld, wordt de bemonstering uitgevoerd volgens de methode van de American Society for Testing and Materials, ASTM D 4057–81, of een methode die is vastgesteld in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel ... BWBR0004524
Artikel 3, Regeling bepalingsmethoden organisch-halogeengehalte van brandstoffen     Artikel 3 • 1. Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen (Stb. 1989, 58) in werking treedt. • 2. Zij kan worden aangehaald als Regeling bepalingsmethoden organisch-halogeengehalte van brandstoffen. BWBR0004524
Artikel I, Wijzigingsbesluit Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten     Artikel I [Wijzigt het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten.] BWBR0016521
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten     Artikel II [Wijzigt het Besluit risico's zware ongevallen 1999.] BWBR0016521
  1, 2, 3 ... 97, 98, 99   »