4 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Wet nopens de beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren BES     Artikel 1 De ambtenaren of personen, die krachtens de artikelen 184 en 185 van het Wetboek van Strafvordering BES, belast zijn met de opsporing der strafbare feiten en in wier beëdiging als opsporingsambtenaar niet in enige andere wettelijke regeling is voorzien, leggen bij de aanvaarding van hun bediening in handen van de gezaghebber de volgende eed of de met deze eed gelijkgestelde belofte a... BWBR0028577
Artikel 2, Wet nopens de beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren BES     Artikel 2 • 1. Aan de ambtenaren of personen, belast met de opsporing der strafbare feiten, verstrekt Onze Minister van Justitie een legitimatiebewijs. • 2. De vorm en de inrichting van het legitimatiebewijs worden bij ministeriële regeling vastgesteld. • 3. Onze Minister van Veiligheid en Justitie stelt bij ministeriële regeling bepalingen vast betreffende de wijze van ... BWBR0028577
Artikel 3, Wet nopens de beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren BES     Artikel 3 De ambtenaren of personen die reeds als opsporingsambtenaar zijn beëdigd leggen bij de inwerkingtreding van deze wet niet opnieuw de in artikel 1 bedoelde eed of belofte af. BWBR0028577
Artikel 4, Wet nopens de beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren BES     Artikel 4 Deze wet wordt aangehaald als: Wet nopens de beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren BES. BWBR0028577