432 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 42, 43, 44   »
Artikel 1, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de directeur: de directeur ILT/Water, Bodem en Bouwen, bedoeld in de bij het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2012 behorende bijlage; • b. het hoofd: het hoofd van de afdeling Handhaving Bouwen, Wonen en Ruimte, bedoeld in de bij het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transp... BWBR0035095
Artikel 2, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving     Artikel 2 • 1. Aan de directeur, het hoofd en de inspecteurs wordt, ieder voor zover het behoort bij zijn taken, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de handhavingsbevoegdheden BZK-wetgeving, genoemd in het Besluit mandatering aan de ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezich... BWBR0035095
Artikel 3, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving     Artikel 3 • 1. Een op grond van dit besluit verleend mandaat omvat mede de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar. • 2. In afwijking van het vorige lid mag de beslissing op bezwaar niet in mandaat worden genomen door degene die: • a. het besluit waartegen het bezwaar is gericht, heeft genomen; of • b. in een hiërarchische verhouding ressorteert onder de functiona... BWBR0035095
Artikel 4, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving     Artikel 4 Aan de functionarissen van het team Juridische Zaken, bedoeld in de bij het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2012 behorende bijlage, wordt machtiging verleend voor de behandeling van beroepschriften over de in artikel 2 bedoelde besluiten en het voeren van verweer. BWBR0035095
Artikel 5, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2014. BWBR0035095
Artikel 6, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving     Artikel 6 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving. BWBR0035095
Artikel 1. Begripsbepalingen, Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: • a. minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; • b. WNT: de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ; • c. Eenheid toezicht WNT: de met toezicht en handhaving van de WNT belaste medewerkers bij de directie Arbeidszaken Publieke Sector ... BWBR0034676
Artikel 2. Gebundeld toezicht op de naleving en handhaving van de WNT , Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT     Gebundeld toezicht op de naleving en handhaving van de WNT Artikel 2. Gebundeld toezicht op de naleving en handhaving van de WNT • 1. De ambtenaren werkzaam bij de Eenheid toezicht WNT worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de WNT ten aanzien van rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen waarvoor de minister moet worden aangemerkt als de minister wie het aan... BWBR0034676
Artikel 3. Behandelen van bezwaarschriften en (hoger) beroep, Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT     Behandelen van bezwaarschriften en (hoger) beroep Artikel 3. Behandelen van bezwaarschriften en (hoger) beroep • 1. Aan de directeur Arbeidszaken Publieke Sector wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in artikel 2, tweede lid , waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem kra... BWBR0034676
Artikel 4. Inwerkingtreding, Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT     Inwerkingtreding Artikel 4. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2014. BWBR0034676
  1, 2, 3 ... 42, 43, 44   »