14 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2   »
Artikel 1, Besluit adelijke titels en kwalificatien     Artikel 1 Aan al de hoven en regtbanken, de ambtenaren van den burgerlijken stand, de notarissen en alle andere openbare beambten, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk bevolen, om, in hunne akten, aan de personen, daarin voorkomende, toeteschrijven de adelijke titels of kwalificatien waarmede zij, door Ons, zijn erkend of begiftigd, zoo dat dezelve personen in alle authentieke stukken, niet and... BWBR0024508
Artikel 2, Besluit adelijke titels en kwalificatien     Artikel 2 Ten einde aan het bepaalde bij art. 1 behoorlijk kunne worden voldaan, zal de Hooge Raad van Adel Ons, in eene alphabetische orde ingerigt, voorleggen algemeene lijsten van de personen of geslachten, wier titels en adeldom op zijne registers zijn ingeschreven, en wel zoodanig ingerigt dat dezelve bevatten: • 1°. den naam, de voornamen en de woonplaats van den titularis, &... BWBR0024508
Artikel 3, Besluit adelijke titels en kwalificatien     Artikel 3 Aan zoodanige adelijke personen of familien, welke zich nog niet tot bevestiging of erkenning van hunnen adeldom hebben aangemeld, of die reeds bij den Hoogen Raad van Adel zijnde ingeschreven, mogten vermeenen eene billijke aanspraak te kunnen maken op andere titels, dan die waaronder zij op de registers van dat kollegie bekend staan, wordt verleend een termijn van zes maanden , te ... BWBR0024508
Artikel 4, Besluit adelijke titels en kwalificatien     Artikel 4 De Hooge Raad van Adel zal Ons, successivelijk, de adressen aanbieden van alle zoodanige personen of familien die zich, ingevolge de in art. 3 voorkomende vergunning, bij hem zullen hebben aangemeld, en zulks met bijvoeging van zijne consideratien op die adressen respectivelijk, ten einde Wij (na zoo veel noodig de belanghebbenden in de gelegenheid te hebben gesteld, om nog nader ... BWBR0024508
Artikel 5, Besluit adelijke titels en kwalificatien     Artikel 5 De Hooge Raad van Adel zal wijders Ons, van tijd tot tijd, van alle zoodanige personen en familien, wier titels of adeldom, ten gevolge der bepalingen, voorkomende in de beide voorgaande artikelen, op zijne registers zijn ingeschreven, mitsgaders van al de genen, die door Ons, bij vervolg, in den nederlandschen adelstand ingelijfd, of tot den adelstand verheven, of met adelijke titels... BWBR0024508
Artikel 1, Besluit vereischten en voorregten Adelstand binnen de Vereenigde Nederlanden     Artikel 1 Dat tot den Adelstand in de onderscheidene Provinciën gerekend zullen worden te behooren, zoo wel de genen die door Ons in de ridderschappen of edelen dier Provinciën respectivelijk benoemd en geädmitteerd zijn of verder tot op het in werking komen der reglementen, vermeld bij art. 77 der grondwet, benoemd en geädmitteerd worden zullen, benevens hunne wettige afstammelingen, als a... BWBR0024677
Artikel 2, Besluit vereischten en voorregten Adelstand binnen de Vereenigde Nederlanden     Artikel 2 Dat in alle publieke en particuliere documenten, ten aanzien der personen tot den Adelstand behoorende en voor zoo verre door Ons aan dezelve geenen anderen of meerderen titel mogt zijn toegekend of verleend, zal worden gebezigd de titulature van Jonkheer en Hoog Welgeboren ; BWBR0024677
Artikel 3, Besluit vereischten en voorregten Adelstand binnen de Vereenigde Nederlanden     Artikel 3 Dat dezelve personen zullen bevoegd zijn tot het openlijk voeren en gebruiken van een erkend adelijk wapen; en BWBR0024677
Artikel 4, Besluit vereischten en voorregten Adelstand binnen de Vereenigde Nederlanden     Artikel 4 Dat een edelman in de geheele Provincie, alwaar hij woonachtig is, tot de jagt is gekwalificeerd, zonder aan eenig vereischte van betaling eener zekere somme in 's lands lasten of van gegoedheid onderworpen te zijn. BWBR0024677
Artikel 1, Besluit inlijving Engelse adel     Artikel 1 te difficulteren in de rekesten zoo als die zijn liggende van Cornelis Anne Mackaij , Pieter Melvill van Carnbee , P.W.L. Quarles de Quarles C.S. en P. Georgesz. Clifford C.S. maar daarentegen. BWBR0026401
  1, 2   »