11.961 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 1195, 1196, 1197   »
Artikel 1, Verordening instelling Awb-klachtenadviseur     Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: Algemene wet bestuursrecht artikel 9:1 van de Awb Awb a. Awb : ; b. klacht : elke mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over een gedraging van de Raad als bedoeld in , voorzover tegen de gedraging niet de mogelijkheid van bezwaar of beroep als bedoeld in de openstaat of heeft opengestaan. BWBR0010530
Artikel 2, Verordening instelling Awb-klachtenadviseur     Artikel 2 • 1. Er is een klachtenadviseur. • 2. De klachtenadviseur maakt geen deel uit van en is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de SER. • 3. De klachtenadviseur wordt door het Dagelijks Bestuur benoemd voor de duur van twee jaren. De klachtenadviseur kan worden herbenoemd voor de duur van telkens twee jaren. BWBR0010530
Artikel 3, Verordening instelling Awb-klachtenadviseur     Artikel 3 De klachtenadviseur heeft als taak advies uit te brengen over ingediende klachten met in achtneming van de bepalingen van artikel 9:15 van de Awb . BWBR0010530
Artikel 4, Verordening instelling Awb-klachtenadviseur     Artikel 4 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 1999. BWBR0010530
Artikel 5, Verordening instelling Awb-klachtenadviseur     Artikel 5 Deze verordening wordt aangehaald als Verordening instelling Awb-klachtenadviseur. BWBR0010530
Artikel 1, Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 2000     Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: Wet assurantiebemiddelingsbedrijf artikel 4, achtste lid, tweede volzin, van de wet artikel 4, eerste lid, onderdeel a artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de wet 1. de raad: de Sociaal-Economische Raad; 2. de wet: de ; 3. verklaring: de verklaring bedoeld in , inhoudende dat degene op wiens naam d... BWBR0011639
Artikel 2, Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 2000     Artikel 2 De raad geeft een verklaring op hun aanvraag af aan degenen die bij de afgifte een onmiddellijk redelijk belang hebben en tevens voldoen aan de in deze verordening omschreven vereisten. BWBR0011639
Artikel 3, Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 2000     Artikel 3 De raad geeft een verklaring slechts af indien de aanvrager, gezien zijn persoonlijke omstandigheden, in het verleden redelijkerwijs niet in de gelegenheid is geweest een hetzij krachtens artikel 4, achtste lid, eerste volzin, van de wet , hetzij krachtens artikel 5, derde lid, eerste volzin, van de Wet Assurantiebemiddeling 1952 aangewezen examendiploma te verwerven, en voorts van... BWBR0011639
Artikel 4, Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 2000     Artikel 4 • 1. De verklaring dat de aanvrager voldoet aan de vakbekwaamheidseisen bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de wet wordt afgegeven aan degene die • a. ten minste 40 jaren oud is; • b. mits de bemoeiing met twee van genoemde vier onderdelen intensief is geweest. • — ten minste vijftien jaren werkzaam is geweest in het verzekeringsbedrij... BWBR0011639
Artikel 5, Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 2000     Artikel 5 • 1. De verklaring dat de aanvrager voldoet aan de vakbekwaamheidseisen bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de wet wordt afgegeven aan degene die • a. ten minste 40 jaren oud is; • b. mits de bemoeiing met een van de genoemde vier onderdelen intensief is geweest. • — ten minste tien jaren werkzaam is geweest in het verzekeringsbedrijf ... BWBR0011639
  1, 2, 3 ... 1195, 1196, 1197   »