453 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 44, 45, 46   »
Artikel 1, Besluit aanwijzing controleurs Belastingdienst/FIOD-ECD voor de opsporing van economische delicten met betrekking tot de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001     Artikel 1 De controleurs van de Belastingdienst/Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Economische Controle Dienst (Belastingdienst/FIOD-ECD) worden aangewezen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001 , voor zover deze overtredingen zijn aangemerkt als economische delicten in d... BWBR0012498
Artikel 2, Besluit aanwijzing controleurs Belastingdienst/FIOD-ECD voor de opsporing van economische delicten met betrekking tot de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001     Artikel 2 De beschikking van de Minister van Justitie van 7 maart 1977, kenmerk 141/277, houdende de aanwijzing van controleurs economische controledienst voor opsporing economische delicten met betrekking tot de Wet voorraadvorming aardolieprodukten (Stcrt. 1977, 62), wordt ingetrokken. BWBR0012498
Artikel 3, Besluit aanwijzing controleurs Belastingdienst/FIOD-ECD voor de opsporing van economische delicten met betrekking tot de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2001. BWBR0012498
Artikel 4, Besluit aanwijzing controleurs Belastingdienst/FIOD-ECD voor de opsporing van economische delicten met betrekking tot de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001     Artikel 4 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing controleurs Belastingdienst/FIOD-ECD voor de opsporing van economische delicten met betrekking tot de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001. BWBR0012498
Artikel 1, Toekenning opsporingsbevoegdheid Flora- en Faunawet aan buitengewoon opsporingsambtenaren     Artikel 1 De buitengewoon opsporingsambtenaren met de functie van flora- en faunabeheerder worden aangewezen als ambtenaren, belast met de opsporing van de bij of krachtens de Flora- en Faunawet strafbaar gestelde feiten. BWBR0013734
Artikel 2, Toekenning opsporingsbevoegdheid Flora- en Faunawet aan buitengewoon opsporingsambtenaren     Artikel 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2002. Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst. BWBR0013734
Artikel I, Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie     Artikel I [Wijzigt het Besluit beëdiging en vergoeding buitengriffiers en waarnemend griffiers.] BWBR0015836
Artikel II, Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie     Artikel II [Wijzigt het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren.] BWBR0015836
Artikel III, Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie     Artikel III [Wijzigt het Besluit buitengewone rechtspleging.] BWBR0015836
Artikel IV, Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie     Artikel IV [Wijzigt het Besluit financiering rechtspraak.] BWBR0015836
  1, 2, 3 ... 44, 45, 46   »