167 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 15, 16, 17   »
Artikel 1. Begripsbepalingen, Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: • a. WIV: Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Stb. 2002, 148); • b. WVO: Wet veiligheidsonderzoeken (Stb. 1996, 525); • c. Minister: Minister van Defensie; • d. MIVD: Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst; • e. Directeur van de MIVD: Hoofd van de Militaire Inlic... BWBR0013834
Artikel 2. Mandaat Secretaris-Generaal, Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken     Mandaat Secretaris-Generaal Artikel 2. Mandaat Secretaris-Generaal • 1. Mandaat en machtiging worden verleend aan de Secretaris-Generaal ten aanzien van: • a. stukken en besluiten met betrekking tot de kennisneming van door of ten behoeve van de MIVD verwerkte gegevens, bedoeld in de artikelen 45 tot en met 57 van de WIV ; • b. stukken en besluiten met betrekking tot het weigeren dan wel intrekken... BWBR0013834
Artikel 3. Mandaat Directeur MIVD, Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken     Mandaat Directeur MIVD Artikel 3. Mandaat Directeur MIVD • 1. Mandaat en machtiging worden verleend aan de Directeur van de MIVD ten aanzien van de bevoegdheden, bedoeld in de WIV . • 2. Mandaat en machtiging worden verleend aan de Directeur van de MIVD ten aanzien van: • a. het afgeven van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 4 juncto artikel 2 van de WVO ; •... BWBR0013834
Artikel 3a. Mandaat beveiligingscoördinatoren van de krijgsmachtdelen, het commando dienstencentra, de Defensie Materieel Organisatie en de bestuursstaf, Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken     Mandaat beveiligingscoördinatoren van de krijgsmachtdelen, het commando dienstencentra, de Defensie Materieel Organisatie en de bestuursstaf Artikel 3a. Mandaat beveiligingscoördinatoren van de krijgsmachtdelen, het commando dienstencentra, de Defensie Materieel Organisatie en de bestuursstaf • 1. Mandaat en machtiging worden verleend aan de beveiligingscoördinatoren van het Commando Zeestrijdkrachten, het Commando Luchtstrijdkrachten, het Commando Landstrijdkrachten, het Commando DienstenCentra, de Defensie Materieel Orga... BWBR0013834
Artikel 4. Voorwaarden uitoefening mandaat, Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken     Voorwaarden uitoefening mandaat Artikel 4. Voorwaarden uitoefening mandaat • 1. De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de voor de burgerlijke rijksdienst en de voor het ministerie geldende beleids- en uitvoeringsregels alsmede met inachtneming van de aan de uitoefening van het mandaat gestelde regelen en de daaraan verbonden instructies. • 2. De mandataris is gehouden de... BWBR0013834
Artikel 5. Zelfbeslissingsrecht mandans, Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken     Zelfbeslissingsrecht mandans Artikel 5. Zelfbeslissingsrecht mandans De mandans is te allen tijde bevoegd de op basis van mandaat verleende bevoegdheden zelf uit te oefenen. BWBR0013834
Artikel 6. Voorleggen ter beslissing aan mandans, Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken     Voorleggen ter beslissing aan mandans Artikel 6. Voorleggen ter beslissing aan mandans De mandataris maakt geen gebruik van een aan hem verleend mandaat in de gevallen waarin hij van mening is dat de mandans een beslissing dient te nemen of een stuk dient vast te stellen en te ondertekenen. BWBR0013834
Artikel 7. Doormandatering, Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken     Doormandatering Artikel 7. Doormandatering De Directeur van de MIVD kan de machtiging respectievelijk het mandaat, bedoeld in artikel 3 van deze regeling geheel of gedeeltelijk schriftelijk doormandateren aan de onder hem ressorterende functionarissen. BWBR0013834
Artikel 8. Ondertekening, Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken     Ondertekening Artikel 8. Ondertekening • 1. Bij de uitoefening van de machtiging respectievelijk het mandaat, bedoeld in artikel 2 van deze regeling, is de Secretaris-Generaal gehouden in de ondertekening van stukken die op basis hiervan worden ondertekend, de machtiging respectievelijk het mandaat tot uitdrukking te brengen door het opnemen van de volgende formule: DE MINISTER VAN DEFENSIE voor... BWBR0013834
Artikel 9. Inwerkingtreding, Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken     Inwerkingtreding Artikel 9. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst en werkt terug tot en met 29 mei 2002. BWBR0013834
  1, 2, 3 ... 15, 16, 17   »