485 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 47, 48, 49   »
1. Inleiding, Afgeleide identificatie     Inleiding 1. Inleiding Bij de implementatie van de spaarrenterichtlijn zijn in de artikelen 4g en 4h van de Wet op de internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (WIB) eisen opgenomen met betrekking tot de identificatie van personen uit andere lidstaten van de Europese Unie die rentebetalingen uit Nederland ontvangen. Met ingang van 1 januari 2004 moet een in Nederland gevestigde uitb... BWBR0017191
2. Goedkeuring, Afgeleide identificatie     Goedkeuring 2. Goedkeuring Gelet op het vorenstaande keur ik goed dat bij toepassing van de artikelen 4g en 4h van de WIB de in Nederland gevestigde uitbetalende instantie de identiteit en de woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde kan vaststellen op basis van de regels van artikel 4, eerste en tweede lid, van de WID indien de uiteindelijk gerechtigde niet in persoon verschijnt. BWBR0017191
3. Toelichting, Afgeleide identificatie     Toelichting 3. Toelichting Een uitbetalende instantie kan op grond van de hier verleende goedkeuring de identiteit en de woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde op grond van artikel 4, eerste lid, van de WID vaststellen aan de hand van een afschrift van het paspoort of de officiële identiteitskaart of – waar het de vaststelling van de woonplaats betreft – aan de hand van een afschrift van een ander... BWBR0017191
4. Inwerkingtreding, Afgeleide identificatie     Inwerkingtreding 4. Inwerkingtreding Dit besluit treedt met ingang van heden in werking en vindt toepassing met ingang van 1 januari 2004. BWBR0017191
1. Inleiding, Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, home country rule, begrip rentebetaling     Inleiding 1. Inleiding Voor de toepassing van art. 4b, eerste lid, onderdelen b en c en tweede lid, onderdelen a en b, van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (hierna: WIB) heb ik besloten dat de zogenoemde home country rule mag worden toegepast bij de vraag of een collectieve beleggingsinstelling onder Richtlijn 2003/48/EG valt ( onderdeel 2 ). Voorts ... BWBR0022450
2. Beleggingsinstellingen; de zogenoemde home country rule, Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, home country rule, begrip rentebetaling     Beleggingsinstellingen; de zogenoemde home country rule 2. Beleggingsinstellingen; de zogenoemde home country rule In artikel 4b, eerste lid, onderdelen b en c, van de WIB wordt het begrip rentebetaling uitgebreid met inkomsten uit rentebetalingen door een collectieve beleggingsinstelling en de inkomsten bij verkoop, terugbetaling of aflossing van aandelen of bewijzen van deelneming in een collectieve beleggingsinstelling. In artikel 4b, twee... BWBR0022450
3. Begrip rentebetaling; netto of bruto, Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, home country rule, begrip rentebetaling     Begrip rentebetaling; netto of bruto 3. Begrip rentebetaling; netto of bruto In artikel 4b, eerste lid, onderdeel c, van de WIB wordt zoals hiervoor al aangegeven het begrip rentebetaling uitgebreid met de verkoopopbrengst van aandelen in bepaalde collectieve beleggingsinstellingen. Door een Nederlandse financiële instelling is de vraag voorgelegd of de hier bedoelde rentebetaling mag worden opgevat als het bedrag dat netto w... BWBR0022450
4. Ingetrokken besluit, Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, home country rule, begrip rentebetaling     Ingetrokken besluit 4. Ingetrokken besluit Het besluit van 19 augustus 2005 , nr. CPP2005/1841M, is per de datum van de dagtekening van dit besluit ingetrokken. BWBR0022450
5. Inwerkingtreding, Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, home country rule, begrip rentebetaling     Inwerkingtreding 5. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van dit besluit. BWBR0022450
Artikel I, Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010     Artikel I [Wijzigt de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001.] BWBR0027014
  1, 2, 3 ... 47, 48, 49   »