143 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 13, 14, 15   »
Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen     Regeling van de Minister van Justitie, houdende regels betrekking hebbende op de geestelijke verzorgers van moslims, hindoes en boeddhisten die, anders dan bij wijze van ambtelijke aanstelling, aan justitiële inrichtingen verbonden zijn- • a. geestelijk verzorger: een geestelijk verzorger van een overige stroming, te weten: de islamitische, hindoeïstische of boeddhistische gezindte; ... BWBR0013751
Artikel I, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel I [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006268
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel II [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006268
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel III [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006268
Artikel IV, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel IV [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006268
Artikel V, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel V [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006268
Artikel VI, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel VI Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Dit besluit is met betrekking tot de bepalingen genoemd in de artikelen II , III en IV van toepassing op boekjaren die op of na 1 januari 1994 aanvangen. BWBR0006268
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit subsidiëring voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen en inrichtingen voor justitiële kinderbescherming     Artikel II • 1. Indien het bedrag per capaciteitsplaats, bepaald volgens artikel 3, eerste lid, aanmerkelijk lager is dan het bedrag per jeugdige bepaald volgens dit artikellid, zoals het luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, kan Onze Minister gedurende ten hoogste drie jaren vanaf de inwerkingtreding van dit besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden van de inrichting, e... BWBR0006841
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit subsidiëring voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen en inrichtingen voor justitiële kinderbescherming     Artikel III Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1994. BWBR0006841
  1, 2, 3 ... 13, 14, 15   »