383 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 37, 38, 39   »
Artikel I, Wijzigingsbesluit Besluit medische hulpmiddelen in verband met derivaten van menselijk bloed     Artikel I [Wijzigt het Besluit medische hulpmiddelen.] BWBR0013915
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit medische hulpmiddelen in verband met derivaten van menselijk bloed     Artikel II • 1. Het is de fabrikant, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit medische hulpmiddelen tot 16 november 2005 toegestaan om medische hulpmiddelen die derivaten van menselijk bloed bevatten voorhanden te hebben of af te leveren indien met betrekking tot die middelen is voldaan aan de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften zoals die golden direct voorafgaan... BWBR0013915
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit medische hulpmiddelen in verband met derivaten van menselijk bloed     Artikel III Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0013915
Artikel 1, Regeling metrologische merktekens     Artikel 1 Het model van het merkteken, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van het Meetinstrumentenbesluit I en artikel 19, eerste lid, van het Meetinstrumentenbesluit II , bestaat uit: • a. het merk van goedkeuring, bestaande uit de laatste twee cijfers van het jaartal van het lopende jaar, gevat in een kader van de vorm die is weergegeven in bijlage I van deze regeling; • ... BWBR0020565
Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Regeling metrologische merktekens     Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Het model van de Nederlandse metrologische markering, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van het Meetinstrumentenbesluit II bestaat uit het in artikel 1, onderdeel a , bedoelde merk van goedkeuring. BWBR0020565
Artikel 3, Regeling metrologische merktekens     Artikel 3 Het model van het afkeurmerkteken, bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Metrologiewet bestaat uit een gelijkzijdige driehoek waarin is opgenomen het kenmerk van de toezichthoudende instantie. BWBR0020565
Artikel 3a, Regeling metrologische merktekens     Artikel 3a Het merkteken, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van het Meetinstrumentenbesluit I en artikel 19, eerste lid, van het Meetinstrumentenbesluit II wordt duidelijk zichtbaar, gemakkelijk leesbaar en duurzaam op het meetinstrument aangebracht. Wanneer een meetinstrument te klein of te gevoelig is om de markering daarop aan te brengen wordt de markering aangebracht op de eventuel... BWBR0020565
Artikel 4, Regeling metrologische merktekens     Artikel 4 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 2 , dat in werking treedt op het tijdstip waarop artikel 18 van het Meetinstrumentenbesluit II in werking treedt. BWBR0020565
Artikel 5, Regeling metrologische merktekens     Artikel 5 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling metrologische merktekens. BWBR0020565
Artikel 1, Regeling meetreservoirs, vloeistofhoogtemeters en discontinue brandstofmeters     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. eerste overeenstemmingsbeoordeling: overeenstemmingsbeoordeling als bedoeld in artikel 6 van de wet ; • b. meetreservoir: meetinstrument dat is ingericht om, al dan niet met behulp van een ander meetinstrument, door bepaling van de hoogte van de vloeistofspiegel de hoeveelheid vloeistof die het bevat, vast te stellen en dat ... BWBR0021086
  1, 2, 3 ... 37, 38, 39   »