100 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »
Artikel 1. Begripsbepalingen, Regeling aanwijzing rechtspersoon ex art.16c van de Auteurswet 1912 en art.10, onderdeel e, van de Wet op de naburige rechten (inning en verdeling van de vergoeding)     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de stichting: Stichting De Thuiskopie, statutair gevestigd te Amsterdam; • b. de vergoeding: de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet 1912 , alsmede de vergoeding, bedoeld in artikel 10, onderdeel e, van de Wet op de naburige rechten in samenhang met artikel 16c van de Auteurswet 1912 ;... BWBR0021968
Artikel 2. Aanwijzing, Regeling aanwijzing rechtspersoon ex art.16c van de Auteurswet 1912 en art.10, onderdeel e, van de Wet op de naburige rechten (inning en verdeling van de vergoeding)     Aanwijzing Artikel 2. Aanwijzing Als rechtspersoon belast met de inning en verdeling van de vergoeding wordt voor de duur van vijf jaar aangewezen: de stichting. BWBR0021968
Artikel 3. Derde organisaties, Regeling aanwijzing rechtspersoon ex art.16c van de Auteurswet 1912 en art.10, onderdeel e, van de Wet op de naburige rechten (inning en verdeling van de vergoeding)     Derde organisaties Artikel 3. Derde organisaties • 1. Een overeenkomst van de stichting met een derde organisatie, die ertoe strekt dat bij de inning en verdeling van vergoedingen wordt samengewerkt met of werkzaamheden worden verricht door deze derde organisatie, wordt uitsluitend voor bepaalde tijd aangegaan. • 2. In een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid wordt in ieder geval opgenomen: ... BWBR0021968
Artikel 4. Beheerskosten en overige inhoudingen, Regeling aanwijzing rechtspersoon ex art.16c van de Auteurswet 1912 en art.10, onderdeel e, van de Wet op de naburige rechten (inning en verdeling van de vergoeding)     Beheerskosten en overige inhoudingen Artikel 4. Beheerskosten en overige inhoudingen • 1. De stichting kan ter dekking van door haar gemaakte beheerskosten jaarlijks een redelijk percentage inhouden van het ingevolge haar jaarrekening van dat kalenderjaar geïnde bedrag aan vergoedingen. • 2. Indien de stichting samenwerkt met of werkzaamheden laat verrichten door een derde organisatie, ziet de stichting erop toe da... BWBR0021968
Artikel I, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel I [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006268
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel II [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006268
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel III [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006268
Artikel IV, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel IV [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006268
Artikel V, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel V [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006268
Artikel VI, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel VI Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Dit besluit is met betrekking tot de bepalingen genoemd in de artikelen II , III en IV van toepassing op boekjaren die op of na 1 januari 1994 aanvangen. BWBR0006268
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »