77 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   »
Artikel 1, Besluit beroepsvereisten Raad van State     Artikel 1 • 1. Het afsluitend examen, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Wet op de Raad van State , is zodanig samengesteld dat ten minste grondige kennis van en inzicht in drie van de vijf volgende rechtsgebieden is verkregen: a. burgerlijk recht, met inbegrip van burgerlijk procesrecht; b. strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht; c. bestuursrecht, met inbegrip van best... BWBR0012973
Artikel 2, Besluit beroepsvereisten Raad van State     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0012973
Artikel 3, Besluit beroepsvereisten Raad van State     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beroepsvereisten Raad van State. BWBR0012973
Artikel 1, Besluit rechtspositionele voorschriften leden Raad van State en Algemene Rekenkamer     Artikel 1 Op de vice-president, de leden van de Raad van State en de staatsraden, zijn van toepassing hoofdstuk 3, met uitzondering van de artikelen 30 en 31, van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren , betrekking hebbende op de regels inzake arbeidsgezondheidskundige begeleiding en voorzieningen in verband met ziekte en arbeidsongeschiktheid die van toepassing zijn op voor het l... BWBR0017937
Artikel 2, Besluit rechtspositionele voorschriften leden Raad van State en Algemene Rekenkamer     Artikel 2 Op de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer zijn van toepassing hoofdstuk 3, met uitzondering van de artikelen 30 en 31 en de regels inzake herplaatsing, van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren , betrekking hebbende op de regels inzake arbeidsgezondheidskundige begeleiding en voorzieningen in verband met ziekte en arbeidsongeschiktheid die van toepa... BWBR0017937
Artikel 3, Besluit rechtspositionele voorschriften leden Raad van State en Algemene Rekenkamer     Artikel 3 Dit besluit en de wet van 18 oktober 2004 tot wijziging van de Wet op de Raad van State en de Comptabiliteitswet 2001 in verband met de rechtspositie van de leden van de Raad van State en de Algemene Rekenkamer (Stb. 2004, 596) treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0017937
Artikel I, Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2010)     Artikel I [Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht, de Beroepswet, de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, de Wet op de rechtsbijstand, de Wet tarieven in burgerlijke zaken, de Wet op de Raad van State, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.] BWBR0027131
Artikel II, Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2010)     Artikel II • 1. Ten aanzien van rechten die verschuldigd zijn geworden voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, blijft het recht zoals dat voor die datum gold van toepassing. • 2. Indien op de dag voorafgaand aan die waarop dit besluit in werking treedt tegen een besluit beroep openstaat op een administratieve rechter, blijft het oude recht op het beroep van toepassing... BWBR0027131
Artikel III, Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2010)     Artikel III Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2010. BWBR0027131
Artikel I, Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten 2011)     Artikel I [Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht, de Beroepswet, de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, de Wet op de Raad van State, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.] BWBR0028969
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   »