188 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 17, 18, 19   »
Inleidend artikel, Verordening op de Raad voor Geschillen     Inleidend artikel BWBR0013319
Artikel 1, Verordening op de Raad voor Geschillen     Artikel 1 Er is een Raad voor Geschillen, hierna te noemen: de Raad. BWBR0013319
Artikel 2, Verordening op de Raad voor Geschillen     Artikel 2 • 1. De Raad doet uitspraak in burgerrechtelijke geschillen, die terzake van de beroepsuitoefening tussen leden onderling dan wel tussen leden en derden zijn gerezen en schriftelijk aan de Raad zijn voorgelegd. • 2. De uitspraken van de Raad hebben kracht van bindend advies. BWBR0013319
Artikel 3, Verordening op de Raad voor Geschillen     Artikel 3 • 1. Leden van de Raad zijn: een voorzitter en één of meer plaatsvervangende voorzitters, die geen lid van het NIVRA zijn; alsmede tenminste vier leden en tenminste twee plaatsvervangende leden, die lid zijn van het NIVRA. • 2. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter moeten voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid tot rechter in een arrondissementsrechtbank. BWBR0013319
Artikel 4, Verordening op de Raad voor Geschillen     Artikel 4 • 1. Een lid van de Raad is onpartijdig en onafhankelijk. Hij heeft geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met één of beide partijen of een of meer van de medeleden van de Raad. Hij heeft geen rechtstreeks persoonlijk of zakelijk belang bij de afloop van het geding. • 2. Het lidmaatschap van de Raad is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur van het NI... BWBR0013319
Artikel 5, Verordening op de Raad voor Geschillen     Artikel 5 • 1. Het bestuur benoemt de leden van de Raad voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming is mogelijk. • 2. De wijze, waarop aanbevelingen kunnen worden gedaan ter vervulling van vacatures in de Raad, kan afzonderlijk door het bestuur van het NIVRA worden geregeld. • 3. Het lid van de Raad dat ingevolge de bepalingen van dit artikel moet aftreden, behou... BWBR0013319
Artikel 6, Verordening op de Raad voor Geschillen     Artikel 6 Het bestuur van het NIVRA benoemt, na overleg met de voorzitter van de Raad, een secretaris en zo nodig een plaatsvervangend secretaris van de Raad. Dezen moeten het doctoraat examen Nederlands recht aan een Nederlandse universiteit met goed gevolg hebben afgelegd. Zij zijn geen lid van de Raad. BWBR0013319
Artikel 7, Verordening op de Raad voor Geschillen     Artikel 7 De leden van de Raad ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten en een vergoeding voor tijdverzuim overeenkomstig de regeling van de artikelen 1 , 2 en 3 van de Verordening Kostenvergoedingen . BWBR0013319
Artikel 8, Verordening op de Raad voor Geschillen     Artikel 8 • 1. Het is van de leden van de Raad en (plaatsvervangend) secretaris van de Raad verboden: • a. hetgeen zij als zodanig te weten zijn gekomen direct of indirect bekend te maken; • b. op enigerlei wijze de gevoelens te openbaren die in de Raad over aanhangige geschillen zijn geuit; • c. om met betrekking tot een voor hen aanhangig geschil of een geschil da... BWBR0013319
  1, 2, 3 ... 17, 18, 19   »