1.674 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 166, 167, 168   »
Sale-lease-back van immateriële activa     • 1. Inleiding In een mondeling overleg met de Vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 december 1993, waarin aandacht werd gevraagd voor criteria ter beoordeling van sale-lease-backtransacties met immateriële activa, heeft mijn ambtsvoorganger melding gemaakt van de instelling van een werkgroep in de Belastingdienst die tot taak had de diverse aspec... BWBR0011877
1. Inleiding, Sale-lease-back van immateriële activa     Inleiding 1. Inleiding In een mondeling overleg met de Vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 december 1993, waarin aandacht werd gevraagd voor criteria ter beoordeling van sale-lease-backtransacties met immateriële activa, heeft mijn ambtsvoorganger melding gemaakt van de instelling van een werkgroep in de Belastingdienst die tot taak had de diverse aspecten van ... BWBR0011877
2. Beschouwingen naar aanleiding van het rapport, Sale-lease-back van immateriële activa     Beschouwingen naar aanleiding van het rapport 2. Beschouwingen naar aanleiding van het rapport Uit het rapport van de werkgroep heb ik de conclusie getrokken dat sale-lease-back van immateriële activa tot nu toe weliswaar ongebruikelijk is, maar in beginsel net als sale-lease-back van materiële activa tot de mogelijkheden behoort. Daarbij behoeft de beoordeling van een sale-lease-back van immateriële activa evenwel meer aandacht, gezien... BWBR0011877
3. Toetsingskader overeenkomsten, Sale-lease-back van immateriële activa     Toetsingskader overeenkomsten 3. Toetsingskader overeenkomsten Gelet op de bevindingen van de werkgroep stel ik vast dat sale-lease-back van immateriële activa onder voorwaarden mogelijk is. Bij het formuleren van die voorwaarden ben ik, als hiervoor aangegeven, uitgegaan van twee hoofdelementen: • I. is de overdracht in al zijn aspecten reëel in die zin, dat van een daadwerkelijke overdracht van het belang kan wor... BWBR0011877
Ad I, Sale-lease-back van immateriële activa     Ad I Essentiële voorwaarde is dat bij de koper sprake is van een economisch belang bij het activum, gevoegd bij de beschikkingsmacht om dat belang te realiseren; met andere woorden: de koper moet formeel en materieel ondernemersrisico ten opzichte van het object lopen ter zake van de gehele transactie. Elementen die hierbij dienen ter toetsing zijn: • a. de exclusiviteit van het gebruik... BWBR0011877
Ad II, Sale-lease-back van immateriële activa     Ad II De transactie moet de reële exploitatie van een immaterieel activum behelzen en moet ook met dat motief zijn aangegaan. Indien ten minste aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan worden aangenomen dat in fiscale zin sprake is van een reële overeenkomst inzake de exploitatie van een immaterieel activum. BWBR0011877
4. Beleid, Sale-lease-back van immateriële activa     Beleid 4. Beleid Overeenkomsten van sale-lease-back met betrekking tot immateriële activa worden getoetst aan de voorwaarden hiervóór opgenomen onder Toetsingskader overeenkomsten. Veelal zal sprake zijn van het door belanghebbenden vragen van instemming vooraf met de beoogde fiscale gevolgen van de transactie. De inspecteurs zijn bevoegd binnen de gebruikelijke grenzen hieraan hun medewerking te v... BWBR0011877
5. Informatie, Sale-lease-back van immateriële activa     Informatie 5. Informatie In voorkomende gevallen kunnen inspecteurs contact opnemen met Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen. De inspecteurs wordt verzocht in ieder geval situaties te rapporteren indien het sale-lease-back van immateriële activa betreft waarbij een niet-belastingplichtige of een buitenlandse partij is betrokken en situaties dat sprake is va... BWBR0011877
Soevereiniteitsoverdracht Hongkong aan China per 1 juli 1997, belastingverdrag Nederland?China niet in Hongkong van toepassing     Soevereiniteitsoverdracht Hongkong aan China per 1 juli 1997, belastingverdrag Nederland–China niet in Hongkong van toepassing De plv. Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Dit besluit is opnieuw uitgebracht naar aanleiding van de Belastingherziening 2001 en dient ter vervanging van het besluit van 4 juli 1997, nr. IFZ1997... BWBR0011939
Artikel I, Aanpassingsbesluit van enige uitvoeringsbesluiten (belastingherziening 2001)     Artikel I [Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964.] BWBR0012065
  1, 2, 3 ... 166, 167, 168   »