2.306 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 229, 230, 231   »
Artikel 1, Verordening op de ledenvergadering     Artikel 1 • 1. De oproeping tot een bijeenkomst van de ledenvergadering geschiedt – de dag van verzending daaronder begrepen – ten minste veertien volle dagen tevoren door toezending aan alle leden van de NOvAA van een agenda, met vermelding van plaats, dag en aanvangsuur van de vergadering. • 2. In spoedeisende gevallen ter beoordeling van het bestuur kan de in het eerste li... BWBR0006189
Artikel 2, Verordening op de ledenvergadering     Artikel 2 Indien het bestuur met het bijeenroepen van een vergadering binnen een maand na ontvangst van een verzoek daartoe, als bedoeld in artikel 10 Wet op de Accountants-Administratieconsulenten , in gebreke blijft, zijn de aanvragende leden bevoegd de vergadering zelf bijeen te roepen. BWBR0006189
Artikel 3, Verordening op de ledenvergadering     Artikel 3 • 1. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter berust de leiding van de ledenvergadering bij de plaatsvervangend voorzitter. • 2. Indien ook de plaatsvervangend voorzitter niet in de gelegenheid is de vergadering te leiden, berust de leiding bij één der andere bestuursleden, die daartoe door het bestuur wordt aangewezen. • 3. Indien geen der bestuursle... BWBR0006189
Artikel 4, Verordening op de ledenvergadering     Artikel 4 • 1. Jaarlijks op een door het bestuur te bepalen dag, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vindt een bijeenkomst van de ledenvergadering plaats. • 2. Op de agenda voor deze vergadering komen ten minste de volgende punten voor: • a. vaststelling van de notulen van de vorige jaarlijkse bijeenkomst van de ledenvergadering; • b. behandeling van het ... BWBR0006189
Artikel 5, Verordening op de ledenvergadering     Artikel 5 Het is een lid niet toegestaan aan een ander lid volmacht te verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. BWBR0006189
Artikel 6, Verordening op de ledenvergadering     Artikel 6 • 1. Het bestuur stelt – de ledenvergadering gehoord – nadere regelen vast betreffende de wijze, waarop de kandidaatstelling plaatsvindt voor de in het artikel 4, lid 2, onder f, g, en h bedoelde vacatures en omtrent de bij de stemmingen over deze vacatures te volgen procedure. • 2. Het bestuur stelt – de ledenvergadering gehoord – voorts nadere regelen vast... BWBR0006189
Artikel 7, Verordening op de ledenvergadering     Artikel 7 Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam: Verordening op de ledenvergadering. BWBR0006189
Artikel 1, Verordening op de voorzitter     Artikel 1 • 1. De voorzitter ziet er op toe dat: • a. bestuursleden een introductie-, opleidings- of trainingsprogramma volgen; • b. bestuursleden tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak; • c. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de bestuursleden; • d. het bestuur en zijn commissies n... BWBR0033780
Artikel 2, Verordening op de voorzitter     Artikel 2 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 juli 2013. • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de voorzitter. BWBR0033780
Artikel 1, Verordening op de afdelingen en de kringen     Artikel 1 • 1. Het bestuur van de NBA deelt de in Nederland wonende leden in afdelingen in. • 2. Op verzoek van een afdeling kan het bestuur van de NBA een kring instellen. • 3. Een kring wordt gevormd door een deel van een afdeling. • 4. Alle leden zijn lid van de afdeling, respectievelijk de kring, binnen welk gebied hun woonplaats ligt. • 5. Op verzoek daa... BWBR0033790
  1, 2, 3 ... 229, 230, 231   »